23.4. 2017

Během posledních týdnů jsme dokončili číslovky a začali se plně věnovat slovesům. Zopakovali jsme si základní kategorie - osoba, číslo, čas. Poté jsme se hlouběji zaměřili na čas minulý (shoda podmětu s přísudkem). Dokonce jsme nějaký čas probírali i slovesný vid, aby si žáci uvědomili rozdíl mezi slovesy, které mají dva a které tři časy.

V matematice jsme řešili nestandartní úlohy, procvičovali se v aritmetickém průměru a pracovali s daty ve formě různých tabulek, grafů, diagramů apod. Tuto činnost jsme propojili s českým jazykem ve formě vyhledávání informací z textu, zapisování do tabulek a porovnávání daných informací. Nyní procvičujeme zlomky - zápis, čtení, část ze zlomku, sčítání a odčítání se společným jmenovatelem.

Ve vlastivědě jsme se plně věnovali České republice - podnebí, poloha, rozloha, povrch, vodstvo, pohoří, zemědělství a hospodářství, kultura, státní zřízení apod. Tento týden je zaměřen na hlavní město - Prahu.

V přírodovědě probíráme jednotlivé soustavy člověka - dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, kožní, smyslová. Velkou nevýhodou je, že máme pouze hodinu týdně, což je skutečně málo. Proto máme každou soustavu na jeden týden - bohužel. Je proto nutné, aby žáci byli v hodině více pozorní a věnovali tak i více domácí přípravě jednotlivým soustavám.


19.3. 2017

Během posledních dvou týdnů jsme se v českém jazyce věnovali číslovkám a jejich skloňování. Zároveň jsme průběžně opakovali skloňování zájmen. Ve slohu jsme se cvičili v popisu prostředí, psaní SMS a korespondence a vyplňování poštovních lístků.

V matematice jsme dokončili převody jednotek. Zvlášť jsme se věnovali objemu a obsahu a na závěr jsme vše zopakovali. V geometrii jsme začali s povrchem/sítí krychle.

Ve vlastivědě jsme dokončili opakování jednotlivých krajů (učební látka loňského roku). Více a podrobněji jsme se věnovali Praze a Středočeskému kraji. Dále nás čekají Horní Počernice.

V přírodovědě jsme se učili o svalové a dýchací soustavě. Psali jsme opakování z kostry a svalů člověka.


 12.2. 2017

Během dvou týdnů před prázdninami jsme v českém jazyce stupňovali a skloňovali přídavná jména, psali běhací diktáty, doplňovali a upravovali neúplné texty ve slohu a samostatně zkoušeli výpisky z textu a vyhledávali informace z textu. Věnovali se recitaci části básně od K. J. Erbena.

V matematice jsme ze začátku ještě písemně dělili dvojciferným dělitelem a hlavně převáděli jednotky délky a času. Tím pádem jsme trénovali orientaci v jízdních řádech a hledali správná dopravní spojení. Měřili jsme a porovnávali vzdálenosti. V geometrii jsme počítali obvody a obsahy čtverců a obdélníků. Dopočítávali chybějící délky stran.

Ve vlastivědě jsme zcela dokončili dějiny, které byly obsahem naší zelené učebnice. To znamená, že jsme se věnovali poválečným vývojem v Čechách až k roku 1989.

V přírodovědě jsme se věnovali České republice jako oblasti mírného pásu. Tedy společenstvům organizmů a s tím související třídění živých organizmů.

Po jarních prázdninách nás ve vlastivědě již čeká zeměpisné učivo a v přírodovědě člověk a jeho jednotlivé soustavy.


22.1. 2017

V prvním týdnu jsme dokončili učivo slovních druhů a přešli jsme k přídavným jménům měkkým, tvrdým a přivlastňovacím. Dále nás čeká stupňování přídavných jmen.

V matematice jsme dělili dvojciferným dělitelem a v geometrii se věnovali obvodům a obsahům čtverců, obdélníků a dalších útvarů.

V přírodovědě jsme zopakovali jednotlivé podnebné pásy a dále probírali život v oceánech a mořích, přizpůsobivost jednolivých rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad. Skončili jsme mírným podnebným pásem České republiky.

Ve vlastivědě se pomalu blížíme ke konci učebnice. V dalším týdnu nás čeká poslední kapitola - Od totalitní moci k demokracii. Před tím jsme probírali ČSR a druhou světovou válku.

Za chvíli máme konec pololetí a tím pádem pololetní vysvědčení, na které přímo navazují jarní prázdniny.


 

11.1. 2017 - Toulcův dvůr - Cesta ke chlebu - 90,-

Sraz v 7:40 v budově školy. Odchod ze školy v 7:45.  Návrat cca 13:30, poté oběd ve škole.

Cesta je MHD - autobusem na ČM, metrem na Vysočanskou a autobusem 177 na zastávku Toulcův dvůr.

S sebou svačinu a jízdní doklad.


20. 12. 2016

V posledním týdnu, kdy jsme se ještě skutečně věnovali učivu, jsme v českém jazyce opakovali koncovky podstatných jmen. V matematice jsme násobili trojciferným činitelem a dělili jednociferným dělitelem. V geometrii jsme počítali obvody různých útvarů.

V přírodovědě jsme dokončili kapitolu podnebných pásů - tedy mírný a polární pás. Čeká nás na téma jednotlivých podnebných pásů opakování.

Ve vlastivědě jsme se věnovali veškerým událostem kolem první světové války včetně vzniku ČSR. Zároveň jsme před prázdninami napsali opakování ve formě testu.

Po prázdninách nás hned v prvním týdnu čeká pololetní opakování z českého jazyka a matematiky.


9. 12. 2016

Kromě intenzivní přípravy na besídku pro rodiče se samozřejmě také dále učíme.

V českém jazyce jsme dokončili opakování vyjmenových slov a slov příbuzných. Týden jsme se věnovali jednotlivým slovním druhům a začali jsme s opakováním vzorů podstatných jmen. Tím pádem jsme se věnovali i koncovkám rodu mužského.

V matematice jsme písemně násobili jednociferným a dvojciferným činitelem. Připravovali jsme se na násobení trojciferným činitelem. V geometrii jsme si znovu vyvodili vzoreček pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Následně jsme měřili a počítali obvody čtverců a obdélníků.

V přírodovědě jsme poznávali různorodost života na Zemi a připravili jsme si půdu pro podnebné pásy. Dozvěděli jsme se o způsobu života, flóře a fauně v subtropivkém a tropickém pásu.

Ve vlastivědě jsme si zopakovali dění v druhé polovině 19. století v Čechách a ve světě a dozvěděli jsme se, jak to bylo se vznikem Rakousko-Uherska a jak se rozvíjelo v této době umění a kultura. Nakonec jsme se věnovali vztahům mezi Čechy a Němci a připravovali se tak na první světovou válku.


25.11. 2016

V českém jazyce jsme se věnovali vyjmenovaným slovům a slovům příbuzným, což je opakování a prohloubení učiva ze čtvrté a třetí třídy.

V matematice jsme pamětné násobili a dělili a písemně násobili jednociferným činitelem. Řešili různé slovní úlohy a v geometrii jsme si zopakovali problematiku osové souměrnosti, rýsovali osově souměrné útvary a hledali jejich osu souměrnosti.

V přírodovědě jsme poznávali měsíce planet, seznamovali se s galaxií a na závěr si vše o vesmíru společně zopakovali.

Ve vlastivědě jsme se seznámili se životem v druhé polovině 19. století a blíže jsme poznávali osobnost T. G. Masaryka.

Pomalu se začínáme připravovat na třídní besídku.


15. 11. 2016

V posledních dvou týdnech jsme se v českém jazyce věnovali správnému psaní přípon ný/ní a ský v jednotném a množném čísle.

Zároveň jsme psali čtvrtletní opakování jak z českého jazyka, tak matematiky.

V matematice jsme písemně sčítali a odčítali. Řešili slovní úlohy s čísly nad milión a přemýšleli nad reálnými cenami běžné dostupných věcí včetně plateb za energie. V geometrii jsme rýsovali čtverec a obdélník.

V přírodovědě jsme se ponořili do hlubin vesmíru. Probírali jednotlivé planety sluneční soustavy a seznamovali se vznikem a vývojem vesmíru.

Hodiny vlastivědy nás seznámili s obdobím národního obrození v Čechách a s revolučním rokem 1848 nejen v Praze.

V následujícím týdnu nás především čeká středeční návštěva planetária v rámci doplnění informací z přírodovědy.


30.10. 2016

Pomineme-li téměř týden volna, který máme za sebou. Můžeme o předminulých dvou týdnech napsat toto:

V českém jazyce jsme se převážně věnovali správnému psaní a odůvodňování předpon s/z/vz ve slovech. Také psaní "ú" na morfematickém švu a psaní předpon od, nad, pod, před. Další týden nás čeká ještě psaní přípon ný, ní a ský.

Přišel nám dopis od Fabíka, kterému jsme ke konci školního roku psali, a tak jsme se dali do odepisování. Zároveň jsme si už nejednou vyslechli úžasné příhody ze života Šmouly. Ve čtení se věnujeme převážně úryvkům z čítanky.

V matematice jsme se orientovali v číselné řadě nad milión, porovnávali jsme jednotlivá čísla, zaokrouhlovali je a pamětně sčítali a odčítali. Samozřejmě jsme v rámci těchto počtů řešili různé slovní úlohy a v geometrii jsme se věnovali konstrukci trojúhelníku, čtverce a obdélníku. Což bylo v podstatě jen opakování z loňského roku.

V přírodovědě jsme se dělali pokus ohledně vodivosti různých látek nejen s pomocí baterky a žárovky. Zamysleli jsme se nad obnovitelnými a neobnovitelnými  přírodními zdroji. Hlouběji jsme se seznámili s půdou - jejím složením, vznikem a významem.

Ve vlastivědě jsme se věnovali dalším třem kapitolám. A to osvícenství - vláda Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Tomu, jak vypadal život na vesnici v průběhu 18. století a jak se rozvíjela výroba, manufaktury a první parní stroje.

Vhudební výchově jsme se učili převážně písně od J. Ježka, zaposlouchali jsme se do skladeb A. Vivaldiho a J. S. Bacha. V ostatních výchovách jsme vytvářeli úplně nové věci. V praktických činnostech jsme vytvářeli různé obrazce pomocí vlny a kartonu. Ve výtvarné výchově jsme nezapomněli na blížící se svátek zemřelých a v tělesné výchově jsme vyzkoušeli úplně nové hry a formy posilování horních a dolních končetin.


9.10. 2016

V uplynulém týdnu jsme v českém jazyce podrobně probírali tvoření slov a jejich stavbu. To znamená vyhledávání kořene slova, sledování změn, které v něm nastávají v příbuzných slovech a rozlišování tvarů slov od slov příbuzných.

V matematice jsme se dostali k číslům větším než milión. To znamená, čtení čísla, zápis čísla, porovnávání a zmenšování/zvětšování v jednotlivých řádech. V geometrii jsme pak opakovali trojúhelníkovou nerovnost.

V přírodovědě jsme se věnovali kapitole Člověk a energie. Příští týden budeme s energií ještě pokračovat a hned v pondělí zahájíme pokusem s plochou baterií a žárovkou.

Ve vlastivědě jsme se věnovali především osobě Jana Ámose Komenského. Poslechli si i v rámci hudební výchovy některá díla J. S. Bacha a Vivaldiho, abychom lépe "snad" lépe porozuměli danému období. První tři nové kapitoly učebnice jsme si zopakovali i formou testu.

V tělesné výchově se hodně věnujeme posilování horních a dolních končetin a začneme s důkladnější míčovou průpravou.

18. 10. 2016 nás čeká zvláštní hodina literární výchovy. Více se o ní žáci dozví v příštích dnech.


2. 10. 2016

Celý říjen jsme věnovali opakování učiva 4. třídy v českém jazyce a matematice. První zářijový týden jsme si také opakovali látku vlastivědy a přírodovědy.

Od října nás čeká již plně nová látka jak v matematice, tak v českém jazyce.

Ve vlastivědě navazujeme po zopakování událostmi v době pobělohorské až životem v době barokní.

V přírodovědě jsme se po zopakování zabývali nerosty a horninami - konkrétně nerudnými surovinami, rudami a energetickými surovinami.

Ve výchovách pracujeme s technicky náročnějšími postupy než tomu bylo v loňském roce. Proto u některých prací déle trvá, než je dokončíme. Ale výsledek stojí za to.

Čeká nás hodně práce, kterou ale určitě zvládneme.


31.8. 2016

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 5. A.

Tento školní rok bude naše třída na stejném místě jako loňský školní rok. Změny nastanou jen v přidané informatice, kterou bude vyučovat pan učitel Jůza, a v anglickém jazyce, kde místo paní učitelky Babické bude paní učitelka Hamtilová (paní učitelka Soukupová zůstává). Díky navýšení počtu hodin budou mít žáci jeden den odpolední výuku do šesté vyučovací hodiny včetně.

Zítra, to je 1. 9. 2016, bude vyučování jako vždy jednu hodinu, tedy od 8:00 do 8:45.

V pátek 2. 9. 2016 budou čtyři vyučovací hodiny - výuka 8:00 - 11:40. Žáci budou na pátek potřebovat akorát přezůvky, svačinu, penál a blok na psaní.

Ve dnech 5. - 7. 9. 2016 bude vyučování končit čtvrtou vyučovací hodinou. To znamená, že výuka bude probíhat od 8:00 do 11:40. 

8. 9. a 9. 9. 2016 bude výuka končit ve 12:35 (tedy 5 vyučovacích hodin).

V týdnu od 12. 9. 2016 bude platit rozvrh v plném rozsahu.

 

Sdělte, prosím, dětem, zda půjdou první školní den na oběd a zda budou chodit do školního klubu.

 

6. - 8. 9. 2016 bude sběr starého papíru (kontejner bude přistaven u budovy II. stupně).

 

Třídní schůzky budou vždy od 17:30, a to v termínech: 7. 11. 2016, 16. 1. 2017, 3. 4. 2017, a 5. 6. 2017.

 

Seznam pomůcek na Vv a Pč:

 • Štětec kulatý 4, 6, 10, plochý (nebo sada, co bude levnější)
 • Temperové barvy – stačí 6 základních, může být i 12
 • Vodovky
 • Anilinové barvy
 • Kelímek na vodu, hadřík, paleta
 • Tuš černá, inkoust ve skleničce
 • Zmizík
 • Voskovky
 • Fixy
 • Suché pastely – křídy - 12 barev
 • Křídy olejové - 12 barev - Gioconda (běžně k dostání v Globusu v přízemí u temperových barev)
 • Špejle
 • Modelína
 • Krepový papír
 • Klubka vlny - stačí 2 různé barvy
 • 20 čtvrtek A4
 • 20 čtvrtek A3
 • 2x sada barevných papírů
 • Igelit na stůl nebo podložka
 • Hliníkový alobal - nemusí být celá role, stačí metr na šířku
 • Lepidlo Herkules větší i tekuté Pritt
 • Nůžky
 • Houbička

Školní potřeby:

 • pravítko 30 cm, pravoúhlý trojúhelník s ryskou, tužka číslo 3 nebo mikrotužka + náhradní tuhy
 • kovové kružítko + náhradní tuhy
 • sešity 544 - 2x
 • sešity 523 - 8x (některým sešity zbyly z loňského školního roku a mají je uschované ve třídě - většinou tak 1 až 2 sešity)
 • sešity 420 - 2x s jednou podložkou (jeden ze sešitů je na geometrii, ve kterém žáci mohou pokračovat z loňského roku)
 • sešit 540 - 1x
 • sešit 517 - 1x (žáci mohou pokračovat v sešitě z minulých ročníků hudební výchovy)
 • obaly na sešity
 • "úkolníček" nechávám na Vašem zvážení

Tělesná výchova:

V látkové tašce - sportovní oblečení na ven i do tělocvičny

 • Nutné: sportovní obuv s bílou podrážkou do tělocvičny

 

S pozdravem třídní učitelka Lenka Bednářová