Učivo Aj od 12.6. do 16.6. 2017 (Pauchová):

Uč. str. 66 - 67 (opakování slovesa CAN) + slovní zásoba

PS  str.66

 

25.5.2017

Učivo Aj od 22.5. do 26.5. 2017

Z důvodu nepřítomnosti pí.uč. Soukupové skupiny spojeny

Pracovní listy (povolání, přítomný čas průběhový)

Dne 31.5. 2017 se ve škole děti zúčastní anglického divadelního představení, vstupné 60,- Kč (odevzdat pí.uč. Cintlové)

Učivo Aj od 9.5. do 12.5. 2017

Učebnice str.55 (sestavení a nácvik vlastních rozhovorů)
PS str. 54-55

 

Dobrý den,

přes volno  zadávám dětem procvičování : (nácvik na diktát)

http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_shoda_prisudku_s_podmetem.php

 

z matematiky obvod a obsah čtverce, obdélníku ... testy Vám nesou ukázat domů (milimetrový papír)

VLA: Sámova říše a Velká Morava - probírali jsme mnohokrát, měly by již umět. (nalepeno v sešitě)

Učivo AJ od 2.5 do 5.5. 2017 (Pauchová)

Učebnice str. 54 (umět v krátkých větách mluvit o svém kamarádovi- viz .cv. 1,2/54)

PS str.54 

+ slovní zásoba U 20

Učivo AJ od 24.4. do 28.4.2017 (Pauchová)

Učebnice str. 51- 53
PS str. 51-53
Opakování předchozích lekcí (téma Oblékání), příští týden souhrnný test

Učivo:

18/4

ČJ uč.160 základní skladební dvojice

M s. 101 celá stránka

VLA Slované, Sámův kmenový svaz, zatím bez výpisků, jen jsme si četli a povídali o této době. 

Informace: Nainstalovat si app. Radiotéka - zadána Kosmova kronika- do pátku.

 

19/4 CˇJ základní skladební dvojice - podmět a přísudek, za DÚ napsat třicet sloves z okruhu domova...  tikají..kdo tiká? hodiny atd.

M test, uč. 103/ do cv.6

PŘÍ  poznávačka byliny a trávy. Opakování ekosystém pole, louka. Kontrola výpisků ze str. 48-49, zadáno přes Velikonoce +  DÚ bylinka...

20/4 diktát, PS 54/1, podmět nevyjádřený a několikanásobný (viz.učebnice, teorie v rámečcích)

M uč. st. 103 dokončení, 104 do cv.2,

PŘÍ ekosystém park úvod, vypsali jsme si stromy.

21/4 ČJ podmět několikanásobný. Tvoříme věty...

M G test obvod, nová látka obsah uč. 129/PS s. 35 domácí úkol do pondělí : zakresli do čtvercové sítě 3 čtverce a 3 obdélníky.

V pátek 28.4. jedeme na výlet do Prahy, prosím o úhradu 130 Kč, kdo ještě nezaplatil.

Radiotéka na příští týden:

Audioknihy:

1) Dobré kmotřičky 2) O dvanácti měsíčkách 3) Tajemný pás - vše B.Němcová, do pátku.

Přeji klidný víkend.

S pozdravem Cintlová

 

Učivo AJ od 18.4. do 21.4. 2017 (Pauchová)

Učebnice str.50-51 (lekce 19- slovní zásoba, záporné věty v přít.čase průběhovém)
PS str. 50

Učivo AJ od 3.4. do 7.4. 2017 (Pauchová)

Téma Velikonoce
Učebnice str.62-64 + 65/3
PS str.62-64
Slovní zásoba!! Opakování vazby there is/there are

 

Vážení rodiče,

v pondělí se konají třídní schůzky od 17.30 hodin, jste srdečně zváni. Pokud se Vám termín nehodí, kontaktujte mě.

Učivo: 27.3.-31.3.2017

ČJ opakujeme, příští týden si napíšeme čtvrtletní práci, tento týden jsme opakovali vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie sloves a  p.jmen, určování vzorů a nově máme téma: Stavba věty - podmět a přísudek.

(Uč. 158-159, 160)

MAT: celý příští týden budeme mít geometrii, prosím, aby děti měly s sebou oba pracovní sešity a rýsovací potřeby.

V tomto týdnu jsme opakovali zlomky, aritmetický průměr a práci s daty, dělíme a násobíme v řádu miliónů.

PS máme do strany 27, cv. 1,2,.

V učebnici jsme pracovali: 96/4,92/1,2,3,4, 93/3,4,5,6  95/5,4 + pracovní listy

PŘÍ - dokončili jsme téma ekosystém pole, začali jsme kapitolu ekosystém louky. Na příští hodinu poznávačka trávy.

VLA dokončujeme učebnici, referáty dobrovolné o ČR - zajímavá místa, CHKO.. Dále budeme pracovat s červenou učebnicí - dějepis.

Někteří žáci mají kvůli vysoké absenci málo známek, byli upozorněni na zkoušení. Zkouším po částech, které mi žák sdělí, že se naučil...

10.4. jedeme na hrad Houska, 28.4. výlet do Prahy - Karlův most.

Na květen si necháme výstavu o Lidském těle a určitě pojedeme do Kerska do přírody.

S pozdravem Cintlová

 Učivo AJ (27.3. - 31.3.)  - p.uč. Pauchová

Učebnice str. 48 - 49
PS str. 48-49

Přít.čas průběhový v otázce

Učivo AJ (20.3.-24.3. 2017) - P.uč. Pauchová

Učebnice str.46-47

PS str.46-47

Přítomný čas průběhový (oznamovací věty, záporné věty)

 

Dobrý den, zasílám informace k probranému učivu:

27/2

ČJ slovesa, mluvnická cvičení

M PS s. 15 dokončení

sociometrie

28/2 ČJ diktát

mluvnická cvičení, rozšiřování slovní zásoby

M PS 15-16

VLA nerostné suroviny zápis

DÚ dokončit výpisky s. 37, stručně

referát ropovody - znát ropovody na území ČR

1/3

ČJ PL rod střední a ženský, soutěže, doplňovačka

M PL test, převody jednotek, slovní úlohy

PŘÍ referáty nerosty

2/3

ČJ PL velká písmena, diktát

PS s. 18 /5,6,1

M dělení, slovní úlohy, prac.list

 

3/3 - suplování, minimální preventivní program

6/3

ČJ báseň zkoušení, třídnická hodina po preventivním programu

M dělení se zbytkem, násobení dvou a tří-ciferným číslem, převody jednotek

ČJ čtení

7/3

ČJ slovesa, test opakování

M opakování násobilky, PS 16-17

VLA test nerostné suroviny (rozdělení paliv, nerudné suroviny, č,h. uhlí, ropovody v ČR)

PS 17-18 cvičení 1,2,4,5 jsou místo zápisků - učit se!

8/3 ČJ čtení - čítanka s. 125, rozbor textu, cvičení na rozšírení slovní zásoby

M dělení, násobení dvojcif.číslem, aritmetický průměr, převody jednotek

Pří vápenec

9/3

ČJ čítanka s. 122 porovnávání textů se s.125, rozbor textu

M aritmetický průměr, začali jsme stranu 23 nedodělávat doma.

10/3

ČJ slovesa, podstatná jména opakování mluvnických kategorií, diktát - podmiňovací způsob, minulý čas, gramatická cvičení.

M geometrie konstrukce trojúhelníku (doporučeny stránky Khanovaskola.cz) , obdélník a čtverec, PS č.1 s. 43 cv. 1 a 2.

VLA - pravěk, opakování, zatím bez zápisu, referáty.

V příštím týdnu budeme psát test z převodu jednotek.

V pondělí přinést pár kostiček lega, děti poučeny, začneme zlomky.

 

S pozdravem Cintlová

 

 

Dobrý den, níže jsou informace o probraném učivu.

13.2.

ČJ opakování slovesa, povídání o prázdninách

M kontrola domácích úkolů z prázdnin (viz. přílohy minulého mailu)

14.2.

ČJ uč. 153/6, slovesa za DÚ

M PS s. 11, kontrola DÚ

VLA uč. s. 36 Nerostné suroviny, zadání referátů do pátku.

(po dnešku někteří opraví)

15.2. ČJ 153/6 dokončení

Opakujeme slovesný způsob. Opakujeme, že čas se určuje pouze u oznam.zp...

Procvičování podmiňovacího způsobu - správné tvary bych, bychom....str.150, budeme psát test.

M PS  s. 11 dokončení

PS 13 (spolu s uč. s. 82)

16.2.

(Suplování)

ČJ uč. 155 opakování sloves

M PS 12,13

PŘÍ Neživá příroda

17.2.

ČJ sloveso být v podmiň. způsobu, opakování

M geometrie, vysvětlení výpočtu možnosti sestrojení trojúhelníku.

Uč. s. 120 vysvětlení -  názorné procvičení pomocí špejlí.

Na pátek: děti nosí na M geometrii a na VLA červená učebnice!!! Dnes rozdány pracovní sešity.

Prosím o odevzdání přihlášky na výlet, abych mohla najít náhradníky a neprodražil se nám autobus.

Děkuji.

S pozdravem Cintlová

-----------------------------------------------------------------------

Dobrý den, vážení rodiče.

Zasílám níže a organizační pokyny.

  5.12.

ČJ čtení, rozbor textu, čítanka s.15-16, určování slovních druhů, mluvnické kategorie, kontrola DÚ. Čerti ve třídě nám více nedovolili.

M, SLOH nácvik besídky.

6.12.

ČJ uč 109/10, 11 a,b

a+b)) nácvik na diktát, určování slovních druhů, mluvnických kategorií.

DÚ 114/5a zítra diktát

M PS 22, kdo nemá hotovou dodělá do pátku

PS 23 hotovo

VLA  Plzeňský kraj - (řeky, krajské město, větší města, zajímavosti, jezera, zámky, hrady - základní informace)

Opakování vodstvo- viz.zaslaná prezentace, novou látku jsme nedělali.

PS: s. 14 hotová po "České řeky, nově s. 15 cv. 5-10 (učebnice s. 29 a dále= práce s textem)

7.12.

ČJ Diktát

uč. 116/9a,b

DÚ PS 34/3

M PS celá strana 24

Příprava na novou látku, rozlišování mužského rodu - životného a neživotného.

PŘÍ nácvik besídky..

8.12. ČJ mužský rod, vzory, životnost

(uč. s. 123-124)

uč. 118/2

119/4a,b -- to hlavní co si měly děti uvědomit, že životnost není totožná s biologickou životností, v gramatice jsou odlišnosti.

Při určování si nejprve řekneme p.jméno v prvním a čtvrtém pádě. Pokud se koncovky shodují, je neživotné, pokud se neshodují, je životné. Následuje 2.p. a pak přiřazujeme ke vzoru.

uč. 118/3 podtrhat p.jména mužského rodu, vypsat do dvou sloupečků: životné/neživotné

DÚ PS 34/2

M test

2478:5=

a odčítání, sčítání v řádu desetitisíců., PS do str.24

Pří - potravinový řetězec, ústní zkoušení

9.12.

ČJ uč. 120/6, kontrola DÚ

PS 34/1

DÚ 35/3 (podívat se do učebnice strany 123-124)

V pondělí kontroluji splnění úkolů: PS 34/1, sešit vypracované cv. 118/3

M geometrie uč.115 1,2,

rýsování trojúhelníku úvod, rýsování rovnoběžek opakování, vysvětlení. Je nezbytné, aby děti měly stabilně ve škole trojúhelník s ryskou, a dlouhé 30 cm pravítko - obyčejné, rovné, nepružné apod. Rovněž kružítko všichni nemají, někdo nemá tuhy, někdo ho má rozbité. Prosím o důslednou kontrolu těchto pomůcek. Prosím o obstarání náhradních tuh do kružítka.

VLA test Plzeňský kraj, opakování vodstvo, nová látka Labe, ještě bez zápisu.

Příští týden rovněž budeme nacvičovat besídku.

Dovolte mi, abych Vás na besídku  srdečně pozvala. Koná se 20.12. od 18hodin v družině.

 

Dále nás čeká:

20.12. dopoledne  akce: Kino CČM, vstupné 99,- (Film Anděl Páně II.)

21. a 22. je ředitelské volno, prosím o podpis v ŽK.

Možná bude ještě představení v příštím týdnu, nevím, jak tato akce klapne, konalo by se ve škole.

S pozdravem Yvona Cintlová

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vážení rodiče, zde je probrané učivo:

V minulém týdnu jsme pouze opakovali na všechny písemné práce.

Tento týden jsme začali vzory podstatných jmen středního rodu.

PS 32-33. Cv. 33/5 je přípravou pro diktát.

Pracujeme hodně z pracovních listů, neboť je málo cvičení v PS. Z PL mají děti úkol, cv.3, rovněž příprava na diktát. V učebnici je látka vysvětlena na str. 106, tuto stranu máme před sebou, když skloňujeme, zatím mohou děti používat jako pomůcku. Na stranách učebnice 102-104 jsou rovněž poučky, ne každému ale vyhovuje se učit nějaké koncovky ..

 

M dělíme, násobíme, sčítáme a odčítáme, řešíme slovní úlohy. Pracujeme hodně z pracovních listů, ze stejného důvodu jako v ČJ, rovněž i proto, že v PS a učebnici jsou úlohy stále stejného typu. Na pracovních listech procvičujeme i logiku, odhad.

Stále procvičujte převody jednotek.

V geometrii jsme začali téma kruh, kružnice. PS s. 39 a učebnice s. 115.

 

PŘÍ začali jsme novou látku Živočichové. Zatím bez zápisu. Učebnice strana 15 a 16.

 

VLA začali jsme novou látku Vodstvo ČR, prezentace je v minulém mailu. Stále do toho budeme doplňovat jednotlivé kraje a opakovat pohoří... Nyní se budeme méně řídit učebnicí, proto Vám prezentace budu zasílat pravidelně, zápis do sešitu bude tedy stručný a zkoušená látka se bude obracet k prezentaci.

 

V tomto týdnu proběhl program primární prevence, o kterém jste byli informováni v ŽK.

S pozdravem Yvona Cintlová

 Probrané učivo: 31.10.-4.11.

31.10. ČJ kontrola DÚ 26/6, PS 27/7

Opakování slovních druhů, mluvnické kategorie p.jmen, ohebné a neohebné slovní druhy

M PS s. 17 + dobrovolná práce, pracovní listy +- do 10000

Čtení – dílna, dotváříme příběh

1..11.

 ČJ  diktát, pokračování čtení vytvořených příběhů

M PS 18,19, Dú 52/4

VLA povrch uč. S. 23,24, výpisky

2.11.

ČJ sebehodnocení ve čtvrtletí, třídnická hodina

M +- do 10 000, zaokrouhlování, slovní úlohy

VLA opakujeme – orientace v mapě, pohoří, vodstvo, kraje

3.11.

ČJ vyjmenovaná slova, PS 23, opakování slovních druhů, poznáváme v textu p.jména a určujeme mluvnické kategorie

M rovnice o jedné neznáme, příklady typu X +350= 700

Pří test rostliny z dosud probraného, oprava testů – ústní zkoušení dle zájmu dětí

Hodnocení samostatné práce a popis – klíčení hrášku.

4.11.

ČJ opakování na písemnou práci, uč. 83/4, PS 27/8 DÚ

(slovní druhy ohebné, neohebné, p.jména a slovesa mluvnické kategorie,)

M samostatné práce dokončení, PS , zaokrouhlování

VLA opakování pohoří a poslední probrané látky, hodina byla narušena focením.

 

Termíny čtvrtletních prací:

7.11.

MAT

Převody jednotek hmotnosti, délky, zaokrouhlování, +- do 10000, dělení se zbytkem, násobení (zkouška) slovní úlohy na převody jednotek.

11.11.

VLA

Dosud probrané, práce bude probíhat s mapou, orientace v mapě – probrané kraje, krajská města, vodstvo, pohoří, zakreslování do slepé mapy + otázky ze zápisků, pouze co je v sešitě

15.11.

ČJ

Slovní druhy, poznat p.jméno, sloveso,určit mluvnické kategorie, ohebné a neohebné slovní druhy, doplňovačka Y/I, stavba slova

23.11.

PŘÍ

Dosud probrané učivo ze sešitu + nová látka do termínu

 

 

 

Dobrý den, vážení rodiče, přeposílám učivo za tento týden:

10.10.

ČJ cizí slova, diktát

M 35/5 - příprava na test

36/2

37/1

38/1

Dobrov.úkol 38/5

Čtení

 

11.10.

ČJ 14/4 DÚ diktát příprava

14/5

zadány básničky, max.termín zkoušení za 14 dní, do této doby dobrovolně

14/1

M test

40/1,6

příklady na tabuli, procvičování

 

12.10.

ČJ diktát 14/4

PS 15/3

15/4

- opakujeme podstatná jména - rozeznat v textu, určit pád, vlastní a obecná p.jména, psaní velkých písmen

M

test příklady tohoto typu:

  26895

-12356

----------

 

43/6

42/1,3,4

40/1,6

 

PŘÍ

test výtrusné rostliny, nová látka semenné rostliny

 

13.10.

ČJ

básničky zkoušení (děti mají nakopírované různé básničky, dle svého výběru, učíme se dramatizaci nikoliv oddrmolení naučeného textu, z tohoto důvodu nemusí Vaše dítě dostat ihned z básničky jedničku, i když text umí)¨

PŘÍ semenné rostliny s.11 uč., DÚ nakreslit a popsat rostlinu,

obr.str.12 popis částí květu.

M test , 43/2,3

44/1

 

14.4.

ČJ

Příprava na pondělní test: Podstatná jména: řazení podle abecedy, poznávání v textu, podstatná jména vlastní a psaní velkých písmen, vyjmenovaná slova po -B, uč. 51/4

M geometrie s. 34 úsečky, někdo má za domácí úkol, ostatní pracovní sešit mám já  ke kontrole.

VLA: Kraje, krajská města - orientace v mapě. Máme probrány ke zkoušení  4 kraje: Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký - nezkouším výhradně encyklopedické znalosti, ale orientaci v mapě - najít a zakreslit krajské město, vypsat dle mapy řeky, pohoří, větší města a znát obecné informace o kraji - průmysl, turistická místa apod. Není podstatné, kdo je nyní hejtman, rozloha, počet obyvatel.... postačí informace, že daný kraj je ze všech největší..nejmenší apod., umět z mapy vyčíst, se kterými kraji sousedí apod.

V tomto týdnu jsme dělali pokus se solí - krystaly soli příprava na téma neživá příroda.

 

Je nutné kontrolovat a doplňovat pomůcky - nepíšící pera a propisky, lepidla, nůžky.....

Je nutné, aby se děti připravovaly z hodiny na hodinu a probranou a zapsanou látku v sešitě se naučily.

 

Příští týden Vás zvu na třídní schůzku, která se koná v pondělí od 18:00 v jídelně.

18.10. mají děti řízenou čtenářskou dílnu, paní lektorka za námi přijede do školy.

 

S pozdravem Cintlová

 

 

 

 

 

Učivo: 26.9.-30.9.

26.9.ČJ diktát PS 7/4

kontrola domácího úkolu PS 7/5

Práce ve škole: PS 8/6, 8/8 DÚ příprava na diktát

M PS 5/19,20,15,18, PS str.7

27.9.

ČJ PS 8/8 diktát, PS 8/7, PS 9/9 do sešitu

M test dělení, opakování jednotek hmotnosti, objemu, času

DÚ PS5/16

Uč.strana 82-83

29.9.

ČJ opakování bě/pě/vě

Stavba slova, PS 9/10,9/11DÚ, 9/12 příprava na diktát, 9/13 ve škole,

M

převody jednotek - uč. str. 82-84 je teorie, kdo chce může si připravit kartičky s převody a používat je v hodině jako pomůcku. PS hotová strana 7, 8/cv.5,6,7

PŘÍ test ekosystém, vždy jen zápis ze sešitu, nová látka Houby, DÚ druhy hub (jedlá,nejedlá, jedovatá 1 příklad od každé)

Nutno se učit z hodiny na hodinu, pětiminutovky hlásit nebudu, píšeme vždy na začátku každé hodiny.

VLA - kraje, krajská města, orientace v mapě, nově ČR jako demokratický stát str.13, dnes zápis.  Nutno se učit na každou hodinu, pětiminutovky dtto jako PŘÍ

30.9.

MAT - test dělení, geometrie PS 31,32 hotovo (mám u sebe ke kontrole)

ČJ oprava slohového cvičení, stavba slova, kontrola úkolů, PS 9/12 diktát, uč. str. 31,32 Co už umím.

V pondělí test z ČJ, příprava ze stránek učebnice 29-32.

Upozorňuji na blížící se termín odevzdání projektu - Herbář, dne 7.10.2016

Prosím o kontrolu pomůcek, dozor nad přípravou dětí do školy - učebnice, sešity, domácí úkoly...

 

S pozdravem Yvona Cintlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, níže je učivo z týdne 19.9.-23.9.:

V ČJ probíráme stavbu slova - předpona, kořen, přípona.

Máme hotovo:

ČJ PS strana 6, cvičení: 1,2,3,4,5 - cv.4 = pondělní diktát, cv.5 dnešní úkol.

Dále práce v učebnici na stranách:16,17 - všechna cvičení + zapamatovat informace v barevných obdélnících.

 

M:

Dnes geometrie, PS strana 31 celá.

Stále pilujeme dělení trojciferného čísla. Dnes jsem dětem zapsala známky z pětiminutovek z minulého i tohoto týdne. Nezapisovala jsem 4,5 - těmto dětem jsem nabídla doučování, někteří využili. Pokud má dítě tuto známku zapsanou, byla to nejlepší známka ze psaných testů. Je potřeba se procvičování věnovat i doma, jen mé doučovaní nestačí.

Máme probráno: Uč s. 21-22 slovní úlohy, cv.21/7 bylo do sešitu, DÚ byl 21/1. Dále strana 22. PS do strany 6.

Nutno s dětmi aktivně procvičovat násobilku!!!!

 

VLA:

pokračujeme v referátech o Praze. Zadané referáty nejsou prací pro Vás, chyby jsou naopak žádoucí, učíme se na tom jak vše má/nemá vypadat.

Pokračujeme v nácviku orientace ve slepé mapě, píšeme pětiminutovky -zakreslujeme jednotlivé kraje do mapy. Příprava do tohoto předmětu, rovněž do Přírodovědy, by měla být pravidelná, vždy si přečíst zápis v sešitě, nic jiného zkoušet nebudu. Od příštího týdne již začnu zkoušet i ze zápisů + mapa.

 

PŘÍ:

Práce na herbáři, stále lze stihnout.

Probíráme živou a neživou přírodu. Ekosystém- zápis v sešitě předmětem zkoušení. Pouštěli jsme si film o korálovém útesu, vysvětlili podstatu ekosystému vodních i suchozemských. Pokud byste měli chuť můžete na toto téma s dětmi pohovořit, aby uměly přispět do diskuze či navodit nová témata k rozhovoru.

AJ: spelování, abeceda, there is, there are, slovíčka

 

Dále připomínám, že dne 28.9. je státní svátek - škola není v provozu, ani družina ani jídelna.

 

 

Turisticko-přírodovědný výlet do Kerska

Dne 6.9.2016 se naše třída vydala na první poznávací  výlet. Počasí nám přálo a tak jsme v poklidném tempu ušli něco málo přes 10km nejen po trase Hrabalovy naučné stezky. Ochutnali jsme minerální vodu z Josefského pramene,  trhali ostružiny, nasbírali přírodniny do herbáře, soutěžili, dozvěděli jsme se o zdejších lužních lesích, památnách stromech a mnoho dalších informací. 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, vážení rodiče! Jmenuji se Yvona Cintlová a v letošním školním roce budu třídní učitelkou ve třídě 4.B. Těším se na Vaše děti a na spolupráci s Vámi.

Zde je seznam sešitů, které budou děti potřebovat:

523    4x

545    1x

440    1x

624    1x

sešit na AJ si vyučující určí sama.

Seznam pomůcek pro 4.ročník

Na VV a PČ

V kufříku nebo menší plastové krabici s víkem:

 • Štětec kulatý 6,4,10, plochý (nebo sada, co bude levnější)
 • Temperové barvy – stačí 6 základních
 • Vodovky
 • Kelímek na vodu, hadřík, paleta
 • Tuš černá, inkoust ve skleničce
 • Zmizík
 • Voskovky
 • Suché pastely – křídy
 • Špejle
 • 20 čtvrtek A4
 • 20 čtvrtek A3
 • Igelit na stůl
 • 2x sada barevných papírů
 • Lepidlo Herkules větší

Matematika:

Pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou – průhledný, kružítko obyčejné kovové + náhradní tuhy, tužky 2,3, nebo mikrotužka (náhradní tuhy)

Tělesná výchova:

V látkové tašce - sportovní oblečení na ven i do tělocvičny

 • Nutné: sportovní obuv s bílou podrážkou!!

Penál: ořezané tužky, pero nebo propisovací tužka, lepidlo v tyčince, guma, ořezávátko, nůžky,kružítko (viz.matematika), pastelky nebo fixy.

 

S pozdravem Yvona Cintlová