19.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 14,15, cvičení 5,6-polovina cvičení je za domácí úkol

Matematika učebnice strana 11, pracovní sešit strana 6, příklad 4 a strana 7, příklady 1,2

Prvouka pracovní sešit strana 5-vybarvit doma obrázky, skupinová práce - Pravidla slušného chování

Hudební výchova - opakování písní

Čítanka strana 11,12

 

 

18.9. Probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 13, cvičení 3,4 a pracovní sešit strana 6, cvičení 11

Matematika učebnice strana 10, strana 11,příklad 7-domácí úkol, pracovní sešit strana 6, příklady 1-3

Prvouka učebnice strana 8

Čítanka strana 10,11

Anglický jazyk: (Černíková) - Nová slovíčka - ball, guitare, doll,... Gramatika: There is..., There are... + tvoření otázek, PS: 52/1, 52/2 DÚ

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Zbytek týdne: Tvoření otázek "How many...?" + odpověď, PS: 53-55, procvičování slovíček a vět. V pondělí 25.9. budeme psát TEST (překlad vět, použití nových slovíček) právě na oznamovací věty "There is/are..." a otázky "Is/Are there....?" a "How many...?"

Úterý a středy (13-14 h) - možnost zájmové činnosti "Angličtina" pro děti na budově 1. stupně pod vedením Ivety Černíkové. Více info u třídního učitele nebo ve vrátnici školy.

15.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 12, cvičení 1,2, pracovní sešit strana 5, cvičení 10

Matematika učebnice strana 9, pracovní sešit strana 5, příklady 3-6

Čítanka strana 8,9

Tělesná výchova - plavání

 

14.9. probrané učivo

Anglický jazyk: (Černíková) -  PS: 51/7 - porozumění textu. Procvičování slovíček "Animal Safari", přídavných jmen a členů a/an. !! V pondělí budeme psát krátký TEST právě na naše nová slovíčka (ze slovníčku) - crocodile, eagle, ostrich, snake, big, long, hungry...... a další. !! Forma testu: překlad čtyř slovíček z ČJ do AJ a čtyř slovíček z AJ do ČJ. Po testu budeme pokračovat v pracovních sešitě na straně 52 "My favourite things."

Český jazyk pracovní sešit strana 3, cvičení 6, strana 4, cvičení 7,8-domácí úkol a strana 5, cvičení 9

Matematika učebnice strana 8, příklady 1-5, pracovní sešit strana 5, příklady 1,2

Prvouka učebnice strana 7

Čítanka strana 6-8

- vybírám 505 Kč za pracovní sešity

 

13.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 10,11, cvičení 1-4

Matematika učebnice strana 7, příklady 8,9,10

Výtvarná výchova - vzpomínka na prázdniny

Od 14.9. vybírám peníze za pracovní sešity - 505 Kč.

Pracovní sešity - 3. ročník

PS Já a můj svět        72 Kč

PS ČJ                       75 Kč

PS M 1                     67 Kč

PS M 2                     67 Kč

Chit Chat II             224 Kč

 

12.9. probrané učivo:

Český jazyk učebnice strana 9, cvičení 1, pracovní sešit strana 2, cvičení 4, cvičení 5 je za domácí úkol

Matematika pracovní sešit strana 4, příklady 1-6

Prvouka učebnice strana 6, plnění úkolů ve dvojicích

Hudební výchova píseň Září ( slova v čítance strana 4), poslech: Ilja Hurník - Kolovrátek

Čítanka strana 5

 

 

11.9. Dnešní učivo: Český jazyk učebnice strana 8, cvičení 1,2 a pracovní sešit strana 2, cvičení 3

                            Matematika učebnice strana 6, příklady 3-7

                            Prvouka učebnice strana 5

                            Čítanka strana 3, zpaměti báseň Fujavice, metelice- 12.9.-14.9. sběr papíru

7.9. Dnešní učivo: Český jazyk - učebnice strana 7, cvičení 1,2

                           Matematika - učebnice strana 5, příklady 1,2

                           Prvouka - učebnice strana 4

                           Angličtina ( p. Černíková) - představení se a seznámení s učivem. DÚ: pracovní sešit str. 44/5 a 45/7, 8 (kdo nemá). Narazili jsme na problém ve vypracování pracovních sešitů z loňska - bývalá skupina pí. uč. Babické je mírně pozadu, proto tolik hned více práce. Od pondělí začneme všichni na straně 48. 

Zítra, 8.9., začíná plavání.

 

6.9. úvodní organizace výuky,  četba knihy Děti z Bullerbynu.

       Zítra se učí podle rozvrhu, ale děti končí v 11.40 hod.

5.9. Prosím o vyplnění žákovské knížky

       Žáci poučeni o školním a klasifikačním řádu, kyberšikaně, BOZ, herních prvcích, o bezpečnosti a chování v

       hodinách a o přestávkách, o chování na lekcích plavání

       Rozvrh hodin

Pondělí     ČJ   M   AJ   PRV   ČJ

Úterý        ČJ  M   PRV  HV    ČJ

Středa       ČJ  M   AJ    VV    PČ

Čtvrtek      ČJ  M   PRV  AJ    ČJ

Pátek         ČJ TV  TV    M     ČJ  

 

 

 4.9. Na zítra : sešity, obaly, pomůcky do VV a PČ, penál, přezůvky, kufříky, sáčky na lavici.

       Prosím o sdělení změn: bydliště, telefon, mail - na papír

 Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku

2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:

    . Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)

    . Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)

    . Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)

    . Den dětí (pro I. i II. stupeň)

    . Třídní fond - třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení

    . Projekt Setkávání

    . Příspěvek čerpá i družina a klub (dle vlastního uvážení)

    . Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)

3. Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče

    ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka.

 


Informace k začátku školního roku 2017/201

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 3.B. Na těchto stránkách Vás budu každý den informovat o probraném učivu a organizačních záležitostech ve třídě.

Sejdeme se 4.9. v 8. hod, proběhne zahájení nového školního roku, které potrvá do 8.45 hod. Pak následuje oběd.

Od úterý 5.9. do 8.9. budou 4. vyučovací hodiny ( do 11.40 hod.)

8.9. začíná plavecký výcvik.

Seznam sešitů a pomůcek:

10x sešit číslo 513, obaly na sešity

2x lenoch velikosti A4 s linkami

igelit na lavici, hadřík, kufřík na pomůcky

podložka na lavici

vodové a temperové barvy, štětce

nůžky, lepidlo

2x tužka číslo 2, pravítko

pastelky, voskovky roztírací pastely

ořezávátko, guma

pero

barevné papíry

sáček na lavici

Přeji krásný den.