16.11.

Vybíráme 500,-Kč na dopravu na plavání-termín odevzdání je do pátku 24.11.TU

Aj-1.sk.-nová slovíčka a věty v sešitě,učeb.str.16,PS str.16,DÚ PS str.16/cv.6

M-pětiminutovka,nás.děl.6-učeb.str.36

čj-vyjmenovaná slova po "b"-učeb.str.74 a listy/je třeba mít folii na zakládání,bude jich hodně/,kde jsme si psali slova příbuzná.Za DÚ :naučit zpaměti vyjm.slova po "b"ze str.74 a doplnit cv.4 na listu str.5

 ♥AJ (Čer.) - PS 15/3,4 a 16/5. V pondělí !!!!!!!TEST!!!!!!!!!Test bude vypadat podobně jako cvičení v PS

slovíčka.

Don't eat ice cream. Nejez zmrzlinu.
Don't play loud music. Nepouštěj si hlasitou hudbu.
Go to bed. Běž do postele.
Go to sleep. Běž spát.
Drink lots of water. Pij hodně vody.
Don't play outside. Nehraj si venku.
have got a stomach ache. Bolí mě břicho.
have got a sore throat. Bolí mě v krku.

⇒ Vždy když mluvíme o tom, že nám něco je, používáme "I have got.... e.g. a headache." - Já mám bolest hlavy. ( Bolí mě zub. - I have got a toothache. → Mám bolest zubu.)

15.11. 

Stále nemáme všichni sebehodnocení/okénko od rodičů/ a také čtenářský deník !!!undecided

čj-opak. učeb.str.70/cv.2,3,PS str.21/cv.1-ve škole,za DÚ učeb.str.70/cv.3b/ do čj-D

M-G-polopřímka-učeb.str.117,PS str.44-ve škole,za DÚ učeb.str.117/cv.3-dokončit doma

pís.str.14 ve škole

Aj-1.sk.-nová slovíčka naučit,učeb.str.16,PS str.16-ve škole,procvičit tvoření vět dle sešitu English

♥AJ (Čer.) - Test - překlad vět. Začínáme novou lekci "Be healthy" - písnička str. 14. Čtení, překlad, zpěv.

!!!!Nová slovní zásoba!!!!! - stomach ache, sore throat, tootache, headache, earache, cough, fever, cold, cramp.

PS 14/1,2 + pracovní list (vlepený ve slovníčku)

14.11. čj- Pravidla českého pravopisu-učeb.str.65,66,str.69 /cv.1-do čj-Š,PS str.21/cv.2 za DÚ

PRV.-planety-opak-,zápis do sešitu

Mat.-čtvrtletní test

sloh-str.68 /cv.2 -do sešitů


13.11.Aj-1.sk.-slovíčka Be healthy-naučit,učeb.str.14,PS str.14

čj-test 1.čtvrtletí,učeb.str.64-ve škole,DÚ cv.8 a/str.64 do čj-D

matem.-násobilka 6-učeb.str.35,PS str.24

PRV-planety-učeb.str.34,PS str.40-ve škole

psaní-pís.str.15 za DÚ

♥AJ (Čer.) - Test - překlad vět. Začínáme novou lekci "Be healthy" - písnička str. 14. Čtení, překlad, zpěv.


10.11.čj- abeceda-řazení podle abecedy-učeb.str.61,62,za DÚ PS str.20/cv.7-dokončit

Matem.-nás.,děl.10-učeb.str.34 celáve škole,cv.5,7 do M-Š

Vybírám čtenářské deníky a prosím,aby si děti za pomoci rodičů vyplnily sebehodnocení k 1.čtvrtletí v ŽK str.34.TU


9.11.

M-nás.,děl.10-učeb.str.33,PS str.23,za DÚ cv.1,6,11/str.22 v PS

čj-procvič.pravopisu pár.souhlásek /sbehodnocení zvládnutí učiva/-učeb.str.60,PS str.18/cv.2,str.19/cv.3,5,za DÚ cv.4/str.19

AJ-1.sk.-minitest č.2,dramatizace comic str.13,psaní vět v PS str.13,za DÚ básničku v PS str.13 dole naučit zpaměti na PO

♥AJ (Čer.) - procvičování jednoduchých vět s použitím předložek a samozřejmě správného tvaru slovesa TO BE, viz níže. (Moji rodiče jsou v kuchyni. Tužka je v krabici. Filip je mezi dveřmi. Lucka je za Magdou. Já jsem v koupelně. Můj táta je v ložnici. Ty jsi na gauči...... a podobně) pondělí TEST na překlad podobných vět (bude jich 5).

TO BE (BÝT)

am           Já jsem                          We are      My jsme

You are      Ty jsi                              You are     Vy jste

He, She, it is   Oni, ony, ona jsou       They are    Oni jsou

8.11.

PRV.-PS str.27,28,za DÚ popsat svůj koníček na str.28

M-G-jednotky míry-učeb.str.116 a zápis do sešitu-naučit převody !!!

čtení-číst str49-51 za DÚ

čj-diktát,učeb.str.59/cv.6 za DÚ do čj-D

Aj-1.sk.-reading and writing test /čtení a psaní-test/,čtení comic učeb.str.13

♥AJ (Čer.) - opakování předložky. Komiks (uč. 13) - poslech, čtení, překlad, hraní. 

Předložky + jejich použití ve větách

in - v

on - na

under - pod

between - mezi

behind - za

in front of - před

around - kolem

next to - vedle

opposite - naproti

Věty na procvičení: Krabice je na stole. - The box is on the table. / Spím v ložnice. - I sleep in the bedroom. / Paní učitelka je před tabulí. - Mrs. Teacher is in frotn of the blackboard. / Pes je pod židlí. - The dog is under the chair. / Koupelna je vedle obývacího pokoje. - The bathroom is next to the living room. ....... A podobně.

Doporučuji procvičit ještě místnosti a nábytek. A věnovat se slovesu TO BE v jednotlivých osobách. Ve čtvrtek budeme všechno tohle procvičovat a v pondělí si napíšeme TEST na překlad vět, viz výše (5 vět).


7.11.čj-procvič.pravopisu párových souhlásek uvnitř slov-učeb.str.57/cv.1,str.58/cv.2,3-ve škole,za DÚ cv.4/str.58

PRV-povolání-zápis do sešitů,PS str. 26-ve škole

M-pětiminutovka,učeb.str.32-ve škole a př.9/32 samostatně do M-Š

čj-sloh-téma Děláte to také tak?učeb.str.67,68


6.11.Aj-1.sk.-čtení učeb.str.12-procvičit doma,PS str.11/cv.6-ve škole,str.12/cv.7-ve škole,za DÚ str.12/cv.8

       AJ (Čer.) - čtení s překladem učebnice strana 12 + práce s textem (True/False), procvičování předložek

Čj-autodiktát,pravopis h/ch uprostřed slov-učeb.str.53,54,za DÚ str.54/cv.2a/-do čj-D

M-nás.,děl.5-učeb.str.30/cv.4 a učeb.str.31/cv.6-sam.práce do M-Š

PRV.-povolání-učeb.str.21,za DÚ PS str.26 /zelený rámeček/

čt/ps.-čítanka str.44,za DÚ číst str.45-48/bude na známky/,pís.str.13


3.11.čj- pravopis hlásek uvnitř slov-učeb.str.53/cv.3b/ -tvoření vět do čj-Š,za DÚ PS str.18/cv.2-nahoře

Mat.-učeb.str.29/cv.8 b/,str.30/cv.1-4,PS str.20-dělení na poloviny,čtvrtiny,str.21/cv.2-5 ve škole,za DÚ PS cv.1/str.21


2.11. čj- pravopis ž/š,PS str.17 /cv.1 ,2 ve škole,za DÚ str.17 /cv.1 dole

Aj-obě skup.-nácvik angl.písní a básniček na vystoupení

Mat.-samost.práce/příklady se závorkami,sl.úloha/-známky v ŽK,opak.nás.,děl.5-učeb.str.30

Děkujeme za sběr ještě Adámkovi J.laughing,uvidíme,jak se umístíme.


1.11. čj-diktát,pravopis z/s-učeb.str.51/cv.1-3 ve škole,str.52/cv.4a/ za DÚ do čj-D

Aj-1.sk.-čtení str.11,nová slovíčka "house" ve slovníku-naučit,PS str.10-celá ve škole,str.11/cv.4-ve škole

M-G-úsečka-učeb.str.115,PS str.42,za DÚ cv.6/str.42 v PS

PRV- Domov-PS str.25-do sešitů ve škole

čtení-str.43-báseň,písanka str.12 za DÚ

Děkujeme za sběr Matějovi,Aničce,Káje laughinga doufáme,že nás podpoří  ještě další zítrawink.


31.10.čj-pravopis v/f uprostřed slov-učeb.str.49,50-ve škole,PS str.16/cv.2-ve škole,str.16/cv.2 za DÚ

PRV.-opak.-směr.růžice-malý testík,nové téma -náš svět-hobby-učeb.str.20 a zápis do sešitu

Mat.-procvič.nás.,děl.1-5-učeb.str.28,PS str.19/cv.1-3 ve škole,DÚ PS str.19/cv.6

sloh-reklama-dokončení tématu -učeb.str.56,57


30.10. Aj-1.sk. -slovíčka House-písemně,nová slovíčka-předložky ve slovníku-naučit,učeb.str.11-čtení a překlad /

čj -učeb.str.48/cv.3,4 ústně,pravopis ď / ť--učeb.str.48/cv.1,PS str.15/cv.1,2-ve škole,za DÚ učeb.str.48 /cv.3

matem-pětiminutovka, procvič.nás.,dělení -učeb.str.27 -celá ve škole,PS str.18 dokončení 

PRV.-opak.-svět.strany,orientace na mapě pomocí buzoly,PS str.23,24

čtení-číst doma str.38-42,pís.str.11-ve škole

Sběr starého papíru od út.31.10. do čtvrtka.

TS se koná v pondělí 6.11. od 17,30 hod.-prosím podepsat v ŽK str.36.

Budu kontrolovat čtenářské deníky k 15.11.


25.10.čj- procvič.pravopis d/t ve slovech-učeb.str.47 /cv.2-do čj-Š,PS str.14/cv.1 -ve škole,cv.2/str.15 za DÚ

Aj-1.sk.-minitest č.1,slovíčka k tématu house ve slovníku -naučit,číst učeb.str.10,PS str.10 /cv.1 za DÚ

M-G -opak.přímka,bod-do sešitu na známky,vzájemná poloha přímek-učeb.str.114,PS str.41/cv.1-5 ve škole,cv.6,7,8 za DÚ na příští G

PRV-vycházka-orientace v přírodě /mapa,kompas,buzola/-skup.práce

čtení DÚ -naučit zpaměti báseň dle výběru ze str 34 -na 8.11.

Krásné podzimní prázdniny laughing!!!


24..10. - AJ (Č.) - Uč. str. 10 - písnička - zpěv, čtení, překlad, odpovídání na otázky. PS 10/1,2,3. Nová slovíčka tento týden - bathroom, kitchen, bedroom, living room, upstairs....... + Pracovní list: Sophie's joke, The Canterville Ghost - kdo nestihl za DÚ. V pondělí budeme kontrolovat a dopíšeme si nová slovíčka.

23.10.  čj-diktát č.5 ,pravopis párových souhl.d/t -učeb.str.47/cv.1-ústně ve škole

matem.-procvič.sudá a lichá čísla,opak.nás.,dělení 3-učeb.str.26-celá ve škole,PS str.18-dokončení ve škole.DÚ učeb.str.26/cv.3 /vypočítat č sloupce do M-D/

PRV.-opak.světové strany-směrová růžice,orientace na mapě-práce s mapou a kompasem-učeb.str.19,PS str.22-dokončit za DÚ

čj-sloh-skup.práce -reklama


22.10. Aj-1.sk.-nová slovíčka ke komiksu/ve slovníčku/-naučit,čtení překlad comic -ve škole,DÚ orázkový slovník-doplnit,PS

str.9-ve škole

čj-procvič. pravopisu b/p uprostřed slov-učeb.str.46 /cv.3 b/-ústně ve škole,PS str.14/cv.3,2-ve škole/kdo nedokončil,tak za DÚ/

matem.-pětiminutovka,sudá a lichá čísla-učeb.str25 celá ve škole,PS str.18/cv.2,3,9 ve škole,cv.1-za DÚ


20.10.Prosím rodiče podepsat seznámení se školním řádem-děti mají tiskopis nalepený  v ŽK. Děkuji-TU.

čj- pravopis b/p uprostřed slov-učeb.str.45,str.46 /cv.2-do čj-Š ,DÚ PS str.13 /cv.1

Matem.- dělení -učeb.str.24 -celá ve škole,PS str.17 -celá ve škole

 

 19.10. Podzimní prázdniny máme ve dnech 26.,27.10.2017 (čtvrtek,pátek).Družina zajištěna v ZŚ Ratibořická /nutné přihlášení předem/.

čj -autodiktát ,souhlásky uvnitř slov-učeb.str.43/3-ústně,str.35-rámeček.DÚ str.43/cv.4-do sešitu čj-D 

matem.-nás.,děl.-známky v ŽK,PS str.16-dokončení,učeb.str.23-celá ve škole

Aj-1.sk.-nová slovíčka-ve slovníku /naučit/,učeb.str.8-celou ve škole,PS str.8 /cv.5-ve škole,cv.6 za DÚ . 

     2.sk. - práce s textem, komiks. Na pondělí umět básničku z PS 9/9                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.čj- sebehodnocení a test v učeb.str.41,souhl.uvnitř slov -učeb.str.42,DÚ -cv.1 /str.42 do čj-D                                                 M-G-opak. přímka -učeb.str.113 /cv.2,3,4 -do sešitu,PS str.40-ve škole

         Aj-1.sk.-slovíčka na známky,čtení a překlad na známky,učeb.str.7,PS str.7

PRV- voda v přírodě-dokončení a zápis do sešitů.Plánujeme vycházku do přírody na PO nebo STŘ/dle počasí/

čtení-číst str.30-33 za DÚ-bude na známky,pís.str.9 ve škole

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.-čj-opakujeme -učeb.str.39/cv.3,cv.2/str.39 -do čj-Š,DÚ str.40/cv.4

Mat.-opak.nás.,dělení-učeb.str.22,PS str.15-dokonč.,str.16

PRV-voda v přírodě-učeb.str.17,PS str.20-dokonč.,str.21

Sloh-pracujeme s reklamou-učeb.str.54,55-za DÚ :přinést vystřiženou reklamu na skup.práci

Máme objednané planetárium ve Stromovce-na 23.11..Vstup bude 60,-Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10. Aj-1.sk.- slovíčka Sports time-ve slovníčku,věty v sešitě English,učeb.str.6,PS str.6

             2. sk. (Č.) - uč. strana 6 - poslech, opakování, čtení, překlad. PS 7/3,4. PS 8/6; Ti, co dnes nepsali slovíčka (sports, musical instruments) píší ve středu. Díky.

čj-diktát, spisovná a hovorová čeština-učeb.str.34 /cv.1,2-ústně ve škole

M-opak.nás.,děl. 1,2,3,4,5-učeb.str.21,PS str.15,DÚ PS str.15/cv.2

PRV--využití krajiny -učeb.str.16,PS str.20 a zápis do sešitů

čt/psaní-pís.str 8,čtení str.25-28 bylo na známky

Děti dnes dostaly závaznou přihlášku na školu v přírodě.Prosíme do pátku vrátit škole.Děkuji -TU.


13.10. čj-procvič.-tvary slova a slova příbuzná-učeb.str.33/cv.5,7 do čj-Š písemně,DÚ učeb.str.39/cv.1 do čj-D

matem.-sčít.,odčít. dvojcifer.čísel-učeb.str.20,PS str.14-ve škole,DÚ PS str.13/cv.3


12.10. AJ-1.sk.-slovíčka ve slovníčku -naučit za DÚ, věty v English sešitu,učeb.str.5-číst,překlad,PS str.5 -celá ve škole

čj-autodiktát,učeb.str.33/cv.5,6-ústně,DÚ učeb.str.33/cv.8 do čj-D-naučit se rozlišovat tvary slov a slova příbuzná

matem.-sčít.,odčít. dvojciferných čísel-učeb.str.19,PS str.13-ve škole,DÚ PS str.11/cv.3

 


11.10.čj- rozliš.slov příbuzných a tvarů slova-učeb.str.32/.3,str.33/4,PS str.11/1,3-ve škole,DÚ PS str.12/cv.4

M-G opak.čára-učeb.str.112/cv.3,4 -do geom.sešitu,PS str.39 -ve škole

Aj-1.sk.-slovíčka Music time-naučit,učeb.str.4,PS str.4-ve škole

PRV-krajina,povrch ČR-učeb.str.15,PS str.19 ve škole

čtení-čít.str.25-28-dočíst doma,pís.str.7


10.10. čj-tvary slov,slova příbuzná,kořen slova-učeb.str.31,str.32/cv.2 do čj-Š,DÚ PS str.11/cv.2

PRV.-Evropská unie,naši sousedé-zápis do sešitů,PS str.19 ve škole

Matem.-pětiminutovka,učeb.str.17,18,DÚ učeb.str.17/cv.8-do M-D

čj-sloh-pracovní postup-učeb.str.38 celá ve škole,DÚ učeb.str.38/cv.6-do sešitu sloh /na příští úterý/


9.10. Aj-1.sk.-Chit Chat 2.-učeb.str.2,3,PS str.2,3 -ve škole,DÚ-opakovat slovíčka.

Přinést sešit č.513 na English

M--Ps str.10/cv.1,2,3,4,6 -ve škole,DÚ PS str.10/cv.7

PRV-test,Evropa a sousedé -učeb.str.14,PS str.17,18

čtení -DÚ str.20-21 -bude na známky,str.22-ve škole


6.10.čj- věta jednoduchá -učeb.str.24/cv.3 a,b do čj -Š

DÚ cv.4 /str.27 -přepis do čj -D

matem.-řešení slov.úloh - test na známky,str.9 -dokončení ve škole

Na příští hodinu pracovních činností přinést buď hrách nebo čočku nebo kukuřici - budeme vytvářet mozaiku

 


 

5.10.AJ-1.sk-slovíčka naučit /ve slovníku/,Hra -odpovědi na otázky

             - -v pondělí přinést Chit Chat oranžovou učebnici

             2. sk. - slovíčka - violin, guitar, piano, flute, drum, trumpet. Procvičování vět z minulé hodiny a opakování. PS 3/4,5 a 4/6. Prosím, ať příští hodinu mají všechny děti slovníček a školní sešit. Budu je vybírat a kontrolovat. Děkuji.

 

čj-autodiktát

-věta jednoduchá-druhy vět učeb.str.22 a 23-ve škole

matem-pětiminutovka,učeb.str.15 /cv.1-6,PS str.9/cv.1,6,4

-vzhledem k dnešnímu odpolednímu vystoupení dětí na Chvalském zámku děti žádný DÚ nemají.laughing


4.10. čj-procvič.pravopisu souhl.na konci slov-učeb.str.22/cv.3,2-do čj-Š,DÚ učeb.str.22/cv.3 do čj-D

M-G -bod-opakování-učeb.str.111,PS str.38 a zápis do sešitů

Aj-1.sk.-PS dokončení str.60,vyprac.str.62,63 ve škole a slovíčka do slovníku-naučit za DÚ

    2. sk. - Pár základních otázek a odpovědí na ně ve školních sešitech (viz strany 2-3 v učebnici a něco navíc). PS 2/1,2, PS 2/3 !!Pozor souvisí i se cvičením 2. 

PRV-opak.obec atd.-bude test

ČR-učeb.str.13,PS str.16,kde máme i DÚ/zelený rámeček/

 

Děti dostaly předběžné přihlášky na školu v přírodě na jaře 2018.Prosím o vyplnění a urychlené navrácení.Děkuji -TU


3.10.čj- hlásky na konci slov-učeb.str.21 /cv.1 ,PS str.10/cv.20-ve škole,DÚ PS str.10 /cv.19

matem.-učeb.str.14,PS str.8 celá ve škole

PRV.-město-učeb.str.12,PS str.14,15 ve škole

 

Děkuji všem dětem,které se přihlásily na vystoupení na zámek ve čtvrtek 5.10. laughing TU


2.10. AJ-1.sk.-test č.10,PS str.59,60-ve škole

               2. sk. - kdo nestihl dodelat stranu 60 v PS, ma za DU. Jinak ve stredu at uz deti maji ChitChat 2.

čj-psali jsme diktát na vlastní jména,učeb.str.19 /cv.2,str.20/cv.3-ve škole,DÚ učeb.str.20/cv.4 do čj-D

Matem.-učeb.str.12/cv.1-5 ve škole,DÚ str.13/cv.3 do M-D

čtení-psaní-písanka str.5-ve škole

 


27.9. čj-písmeno ě -učeb.str.18,cv.1 /str.18 -přepis do sešitů

M-G -tělesa-procvič.učeb.str.110 a zápis do sešitu G,PS str.37-celá ve škole

PRV-obec,typy obce-procvič. v PS str.13,zápis do sešitů.Přinést malou foto obličeje na pondělí-budeme sepisovat adresy spolužáků a přikládat foto /není ale nutné/

AJ-1.sk.-test č.11,PS str.58 celou dokončit a opakovat výrazy there is...there are..-bude opět test v pondělí

     2. sk. - PS 53/3, 56-57, PS 58/2 obě dvě omalovánky

čtení- čít.str.14,15 -ve škole,DÚ číst str.16-19-bude na známky


26.9. čj-autodiktát,opak.vlast.jmen uč. str.18/cv.2-ve škole

PRV-obec,město -učeb.str.11,PS str.12-ve škole

Mat.-pětiminutovka,procvič.počítání do 100 -učeb.str.8/cv.1,DÚ cv.5/str.8

čj-sloh-pracovní postu -učeb.str.35 /cv.1,str.36/cv.2,3 -ve škole.Za DÚ si promyslet krátký lehký recept.

Těšíme se na dny volna 28.a29.9.!!!laughing

 

 

 


25.9. Aj-sk.1-slovíčka písemně na známky,PS str.58/cv.2 -dokončit doma,kdo nestihl

Čj-opak.-vlastní jména -učeb.str.17 /cv.18 ve škole,PS str.9 celou ve škole

matem-PS str. 7/cv.6,7 ve škole,učeb.str.10 ve škole DÚ učeb.str.11 /cv.7 do M-D

PRV-opak. bezpečně do školy-zápis do sešitů na téma co má mít mé kolo

      -výklad naše obec -učeb.str.10

čtení -DÚ -nakreslit erb Horních Počernic do sešitu čtení

 

Některé děti nemají zaplacené PS 505 Kč-prosím dodat-děkuji TU.

                   


22.9. V pátek 29.9.2017 máme ředitelské volno-prosím rodiče podepsat toto sdělení v ŽK str.27.

Učivo :čj -učeb.str.17 /cv.5 do čj-Š ve škole,DÚ PS str.8 /cv.17

Matem.-opak.počítání do 100 po desítkách-PS str.7-dokončení ve škole

čtení-četba na pokračování  "Pohádková čítanka "-ve škole


21.9. Aj-1.sk.-procvič.slovíče ze 20.9.-na tabuli společně,PS str.56,57.

             2. sk. - nová slovíčka - nábytek. V pondělí budeme psát TEST NA PŘEKLAD VĚT za pomocí There is/are.... There isn't/aren't.... s využitím právě našich nových slovíček. Např. There aren't six tables. There is one wardrobe. 

     čj-pravopis i/y-učeb.str.15/cv.1-dokončení ústně,PS str.7 /cv.15,str.8/cv.16,17 -společně ve škole,DÚ učeb.str.16 /cv.4 a/ do čj-D 

     matem.- desítky a jednotky-rozklad čísla,počítání do 100 po desítkách-opak. ve škole PS str.6/cv.3,4 společně,str.7/cv.1,4 dokončit doma,pokud nestačil ve škole


20.9.čj- diktát č.1,pravopis i/y-učeb.str.15/cv.1-ústně ve škole,DÚ učb.str.15 /cv.6 do čj-D

        M-G-opak.tělesa-učeb.str.109,PS str.36 ve škole

         AJ- -slovíčka My favorite things-ve slovníčku,PS str.55 /cv.6 ve škole,DÚ cv.7 /str.56

         PRV.-DV-dopr.značky -dělení /zápis a kresba do sešitů/,PS str.11 ve škole

čtení/psaní-čtení na známky str.10-12,písanka str.2 -ve škole a kdo nedokončil,tak za DÚ

              


19.9. čj-opakování učiva 2.ročníku-souhlásky měkké,tvrdé a procvič.pravopisu ů/ú-na tabulky,učeb.str.14 /cv.5 do čj-Š,DÚ PS str.7/cv.14

matem.-procvič.příkladů se závorkami,počítání do 100-učeb.str.9/cv.8,9,PS str.6 /cv.1,2 -ve škole

PRV.-cyklista -učeb.str.9,PS str.10-ve škole

        -sešity-zápis :pravidla pro chodce,pravidla pro cyklisty


18.9.. čj-hláska a písmeno,pravopis ů/ú -opakování-učeb.str.13 /cv.3,4-ústně ve škole a cv.3 do čj-D za DÚ

               -PS str.6 /cv.12,13 ve škole

  matem.-pětiminutovka na sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10

-učeb.str.8 /cv.5,PS str.5 -dokončení,procvič. nás.,dělení 1-5

Aj-1.sk.-slovíčka písemně,,PS str.53/cv.3,str.54 /cv.4,DÚ PS str.54 /cv.5

    2. sk. (Černíková) - Nová slovíčka - ball, guitare, doll..... PS:52/1. Bez DÚ.

Zbytek týdne: (AJ Černíková)

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Tvoření otázek "How many...?" + odpověď, PS: 52-55, procvičování slovíček a vět. V pondělí 25.9. budeme psát TEST (překlad vět, použití nových slovíček) právě na oznamovací věty "There is/are..." a otázky "Is/Are there....?" a "How many...?"

Úterý a středy (13-14 h) - možnost zájmové činnosti "Angličtina" pro děti na budově 1. stupně pod vedením Ivety Černíkové. Více info u třídního učitele nebo ve vrátnici školy.

PRV.-skupin.práce -DV-doplnit kdo nestačil

čtení-číst za DÚ str.10-12


15.9.čj-opak.hláska a lísmeno,dělění hlásek,graf.značení ve slovech-učeb.str.12 /cv.2a/ do čj-Š,za DÚ PS str.6 /cv.11

Matem.-sam.práce PS str.4/cv.5 do M-Š

          -učeb.str.8/cv.3,4 a PS str.5 /cv.2 -ve škole

        -DÚ -opakovat sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10 a rozkladem-bude pětiminutovka

 Děkujeme čtyřem spolužákům za sběr laughing!!!!!!!


14.9. Aj-1.sk.-tvoření vět It is...,nová slovíčka na téma My favourite things-ve slovníčku -naučit za DÚ

                    PS str.52-dokončit cv.2 za DÚ

              2. sk. - PS: 51/7 - porozumění textu. Procvičování slovíček "Animal Safari", přídavných jmen a členů a/an. !! V pondělí budeme psát krátký TEST právě na naše nová slovíčka (ze slovníčku) - crocodile, eagle, ostrich, snake, big, long, hungry...... a další. !! Forma testu: překlad čtyř slovíček z ČJ do AJ a čtyř slovíček z AJ do ČJ. Po testu budeme pokračovat v pracovních sešitě na straně 52 "My favourite things."

Čj -opak.-slabika -učeb.str.11/cv.3 a,b d-sam.práce do sešitů,PS str.4 /cv.7,8 ve škole,DÚ PS str.5 /cv.10

Mat.-opak.počítání do 20 s přechodem 10,rozklad čísel -učeb. str.8/cv.1,2,PS str.5 /cv.1,6


13.9. čj-opak.- slabika-učeb.str.10 /cv.1,str.11/cv.2,3, PS str.3 /cv.6 ve škole,za DÚ Ps str.5 /cv.9

Aj -1.sk.- procvičovali jsme členy a-an,PS str.51/cv.7 ve škole,cv.8 za DÚ a naučit nová slovíčka ve slovníčku

Matem.-G /bude každou středu/-opak.geom.útvarů-učeb.str.108,PS str.35 /cv.1,2,5,6

-rýsování trojúhelníku do sešitu

PRV -DÚ PS str.7-dokončit

cesta do školy -učeb.str.8 a PS str 7

-sešit-zápis pravidel sluš.chování-opak. z minulé hodiny

čtení-čít.str.6-9 -bude čtení na známky

Dále vybíráme peníze za pracovní sešity-pro 3.ročník 505,-Kč celkem /PRV  72,-,Čj  75,-,M-1 67,-,M-2 67,-,Chit Chat II-224,-/.Děkuji TUsmile

                                                                                                 

 


12.9. čj-autodiktát,slova nadřazená,podřazená a souřadná-učeb.str.9,10,DÚ-PS str 3 /cv.5 dokončit

PRV-škola,spolužáci -učeb str.7 a PS str.5,6 -vybarvit obrázky na str.6 za DÚ

matem.-opak.zkoušky správnosti -do M-Š

          -zápis slovních úloh-učeb.str.7,PS str.4 /cv.2,3,DÚ cv.4/str.4 v PS

sloh-téma "chováme se k sobě slušně"-učeb.čj str.27


11.9. AJ-procvič.Ther are There is...tvoření vět-PS str.48,49,DÚ PS str.49 /cv.4

čj-učeb.str.8,9 /cv.2 ,PS str.2 /cv.3-slova protikladná

matem.-procvič.zkoušky správnosti do M-Š,PS str.3 /cv.6,7,str.4 /cv,1 -dokončit doma,DÚ str.4 /cv.6 v PS

PRV -rozdány PS,opak.učiva z 2.roč.-učeb.str.4,3

čtení -čít.str.3-přednes básní ,úkoly-kresba podzim.listu do sešitu čtení,str.4 text písně Září od Svěráka


8.9.Dnes jsme byli poprvé v bazénu-některé děti neměly sáček na boty /boty se nesmí nosit do šatny bez sáčku.Rovněž několik mělo krátké rukávy a vzhledem k nízké ranní teplotě a po koupání hrozí nachlazení,tak prosím,aby měly dlouhé rukávy.Děkuji-TU

Učivo :čj-opakovali jsme synonyma a slova protikladná -učeb.str.8 /cv.1-ve škole,PS str.1 /cv.2 ve škole,cv.4/str.2 v PS za DÚ

matem:opakujeme a učíme se zkoušku správnosti -učeb.str.6-celou ve škole,PS str.3-dokončení ve škole

Od pondělí začínáme podle rozvrhu 5 vyuč.hodin,tedy denně do 12,35 hod.


7.9. Učivo :Aj 1.sk.-opakovali jsme představení se  a krátké věty I like...,I don't like ..se sl.zásobou Food.

Osvojovali jsme si a psali do slovníku slovíčka Animal safari-naučit zpaměti za DÚ

2. sk. (p. Černíková) - naučili jsme se představit se a nová slovíčka "Animal Safari" (pracovní sešit str. 48). DÚ: prac. sešit 48/2 a opakování slovíček

PS str.48 /cv.1 za DÚ

Čj-učeb.str.7,cv.1-ve škole

DÚ-PS str.1/cv.1

Mat.-učeb.str.6/cv.1,2 -ve škole

        PS str.4 /cv1,2,4-dokončit doma,kdo nestačil

Zítra,t.j.v pátek plavání-mít potřebné věci.Vyuč.opět do 11,40 hod.

 

 

                    


6.9.Zítra-ve čtvrtek se učíme podle rozvrhu s tím,že budeme mít jenom 4 vyuč.hodiny.Rovněž tak i v pátek.Od pondělí začínáme celých 5 vyuč.hodin každý den,tudíž končíme ve 12,35 hod.Pokud možno pořiďte dětem hlavně sešity,již zítra potřebují do něčeho psát.Děkuji -TU


Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

5.9.2017  Dnes si děti nadepisovaly a balily sešity na čj a matematiku,dostaly žákovské knížky,které prosím rodiče vyplnit.Rovněž jsem rozdala rozvrhy a blanket na příspěvek  spolku Chvalská škola,ke kterému podávám následující informace: -z Vámi zaplaceného příspěvku čerpá každé dítě tímto způsobem : pomůcky na VV,PČ -objednává vyučující /vloni na vánoč.dárky/,Den dětí,Mikulášská,projekt Setkávání,ŠD,klub,popř.třídní fond,výjezdy jako lyžák, ŠvP

-každá třída má svého zástupce / nebo si ho zvolí na TS 6.11./,který se spolkem spolupracuje

Prosíme,aby příspěvky byly zaplaceny včas a větší díl formuláře byl vrácen třídní učitelce.Děkujeme.

Dále oznamuji,že ve dnech 12.-14.9. bude sběr starého papíru.

Připomínám,že od čtvrtka se učíme podle rozvrhu.TU

 


4.9.V úterý 5.9.2017 si děti mohou přinést pomůcky na VV,PČ a sešity s obaly.Na prvouku a geometrii budou potřebovat velké sešity jako v minulých letech.Mohou pokračovat do loňských nebo mít nový-nechávám na vás. Náhradní sešity je třeba nadepsat jen jménem a mohou být uloženy ve třídě.Pomůcky na TV budou třeba až od února,ale je také možné si je uložit již nyní do skříně.Učebnice s obaly přinést ve středu a určitě již ve čtvrtek,kdy začínáme podle rozvrhu angličtinou-děti budou potřebovat modrý PS ze 2.třídy-budeme dokončovat.

Dále prosím rodiče o nahlášení změn např. v adrese atd.,jsou potřeba zanést do šk.matriky.Děkuji -TU.

 

 


31.8.2017 -Vítám na stránce třídy 3.A a podávám první informace ohledně organizace během prvního školního týdne :v pondělí 4.9. máme vyučování do 8,45 hod. -oběd v ŠD je možný po domluvě s jídelnou

-v úterý 5.9. a ve středu 6.9. končí vyučování po 4.vyuč.hodině

-od čtvrtka 7.9.vyučujeme podle rozvrhu,ale máme pouze 4 vyuč.hodiny.

-v pátek 8.9 rovněž podle rozvrhu,ale jen 4 vyuč. hodiny s tím,že jedeme na první lekci plavání ve stejném režimu jako vloni

V pondělí si děti ještě nemusí nosit tašky ani přezůvky,vše až od úterý.

Připomínám,že na plavání mají mít každý v igelitce plavky,mýdlo,ručník,čepici a zvlášť v igelitce něco na přezutí do bazénu-ale to jistě znáte z loňska.