2.6.Dětský den na hřišti se nám vydařil,dokonce jsme kolo sportovních her absolvovali dvakrát a všichni jsme byli odměněni sladkou výhrou.V českém jazyku si upevňujeme učivo o větách a spojkách a začali jsme s novinkou -běhacími diktáty,které všechny zatím baví.V matematice procvičujeme násobilku 1-5,řešíme slovní úlohy a připravujeme se tak na testík.V prvouce dokončujeme kapitolu o létu a rovněž budeme opakovat učivo na test.Nyní se ale také těšíme na třídní výlet do Botanicu-středověké vesnice,kde si budeme moci vlastnoručně  vyrobit různé výrobky-mýdlo,svíčku,papír,provaz,rýžovat zlato atd.laughing


26.5. V českém jazyku jsme začali poslední kapitolu a to o větách jednoduchých a souvětí.Stále ale procvičujeme souhlásky na konci slov,měkké a tvrdé souhlásky,psaní vlastních jmen.V matematice máme poslední násobení-násobení pěti a zbytek budeme mít až ve třetím ročníku.V prvouce se také učíme poslední látku -léto.Nyní opakujeme a procvičujeme probrané učivo ve všech předmětech,protože nás čekají závěrečné testíky.wink A při tom všem se ještě těšíme na Den děti ! laughing


19.5.V českém jazyku jsme si vyzkoušeli tzv.běhací diktát,kdy si každý žák chodí nahlédnout na papír s diktátem a přesně totéž by měl napsat do sešitu.Tím si ověří svoji paměť a pozornost.Minulý byl v psacím písmu,nyní se chystáme na tiskací,takže bude třeba ještě přesný přepis s pohotovou znalostí písmen .Všechny děti ale tato práce baví.V matematice se učíme násobilku čtyř a čeká nás poslední-pěti.Řešíme slovní úlohy..o více,...o méně,...několikrát více,...několikrát méně.V prvouce se učíme o létu a v angličtině opakujeme oblečení a  chystáme se na jídlo.V minulém týdnu jsme se také vyfotili jako třída a některá děvčata ve skupině,fotka třídy bude stát 35,- Kč a skupiny 15,-Kč.15.5 jsme také byli v divadle Gong na Mauglím ,je to muzikál a všem se líbil.smile 


5.5.minulý týden jsme v českém jazyku věnovali procvičování psaní souhlásek na konci slov,psali jsme diktít a doplňování,některá obtížnější slova jsme procvičovali několikrát na tabulky.Ve čtení-mimočítankové četbě začínáme se čtením Pohádkové čítanky,kde jsou ve známých pohádkách role rozděleny pro jednotlivce a všechny tato jakoby představení moc baví.V matematice probíráme násobení a dělení 3 a v geometrii opakujeme vše probrané za celý rok.V prvouce jsme uzavřeli kapitolu "jaro" a nyní si povídáme o domácích zvířatech,jejich mláďatech a užitku a chystáme se na domácí ptáky.V angličtině se pomalinku dostáváme od psaní slov k jednoduchým větám ,čteme a překládáme a v současnosti se učíme se slovní zásobu "clothes".V dalším týdnu jdeme 10.5. do divadla GONG na představení "Mauglí",tak se těšíme smile.


18.4.Je po Velikonocích,vzpomínáme na výlet na hrad Houska,který se všem moc líbil,jen počasí moc nepřálo-bylo chladno.V tomto týdnu jsme se dali hned do učení a v čj jsme začali kapitolu "souhlásky na konci slov".V matematice procvičujeme násobilku dvěma a začínáme s dělením.V prvouce opakujeme o našich ptácích a čeká nás kapitola o domácích zvířatech.V angličtině máme slovíčka na téma" body rap "-části těla.wink


7.4.V tomto týdnu jsme se v matematice začali připravovat na násobilku a v českém jazyku procvičujeme pravopis ě.V prvouce si povídáme o jaru,o jarních květinách,stromech,zvířatech,ptácích a stále opakujeme hodiny.V AJ jsme si připomněli Easter-Velikonoce a těšíme se na úterní výlet s tématem -Velikonoce na hradě Houska..V příštím kratším týdnu nás také čeká přednáška o papoušcích,a to ve středu 13.4. wink A pak už na náa čekají velikonoční prázdniny !smile


27.3.V čj jsme se seznámili se skupinami bě,pě,vě a naučili se pravopis i grafické znázornění hlásek.V matematice docvičujeme sčítání a odčítání do 100 s přechodem a čeká nás příprava na násobení.V prvouce jsme byli na jarní vycházce a ve třídě jsme si vytvořili krásnou jarní výstavku.Učíme se znát hodiny s využitím 24 hodinového času.V angličtině čteme kratší texty a učíme se slovíčka na téma "Family".A už se všichni těšíme na velikonoční výlet na hrad Housku 11.4. !smile


17.3.Po delší odmlce z důvodu marodění jsme minulý týden v českém jazyku opakovali měkké a tvrdé souhlásky -hlavně pravopis i/y po nich a také jsme přibrali skupiny dě,tě,ně.V matematice procvičujeme sčítání i odčítání do 100 s přechodem desítek a také jsme samostatně řešili slovní úlohu a v geometrii rýsujeme úsečky podle zadaných parametrů a měříme v jednotkách délky. V prvouce probíráme vše o čase-rok,měsíce,roční období,týden,den a jeho části,hodina,minuta,sekunda.V angličtině čteme a učíme se skládat věty Heˇs got,she s got...


17.2.V tomto poprázdninovém týdnu jsme v čj procvičovali pravopis po tvrdých souhláskách a učili se souhlásky měkké.Ne všem se daří je zatím vyjmenovat,a tak vše budeme nadále cvičit. V matematice si procvičujeme příklady se závorkami a také jsme začali počítat do 100 s přechodem desítky,a to zatím jen sčítat. V geometrii jsme si zopakovali základní jednotky délky a také přenášení úseček. V prvouce se učíme o našem zdraví a nemoci či úrazu.V angličtině jsme se naučili pojmenovat nálady a pozdravy v každé části dne.V dalším týdnu nás čeká přednáška Bezpečný pes,na kterou se všichni těšíme.smile


23.1. Minulý týden jsme v českém jazyku věnovali nejvíce grafickému značení samohlásek,souhlásek a dvojhlásek. Psali jsme opis,přepis a diktát jako každý týden.V matematice procvičujeme sčítání a odčítání  do 100 a pomalu se blížíme k násobilce,která na nás ve II.pololetí čeká.V prvouce jsme si povídali o naší vlasti a jejích symbolech,zazpívali jsme si hymnu.V tomto týdnu nás čeká poslední lekce plavání a po prázdninách začínáme s tělocvikem /přinést cvičební úbory/.tongue-out


16.1.Týden testíků je za námi a přinesl nám každému přehled o tom, co se nám daří a v čem bychom měli přidat. V českém jazyku jsme si procvičovali pravopis psaní ů/ú a první samostatná práce s tímto učivem se nezdařila všem,tak jsme si,již úspěšněji,napsali ještě jednu. V matematice sčítáme o odčítáme s desítkami,většině se učivo daří.V prvouce jsme si povídali o péči o domácí mazlíčky,pak o domově  a nyní nás čeká naše vlast a její symboly.A protože se blíží pololetní vysvědčení,na němž budeme sklízet "úrodu",tak se většina z nás těšíwink,ale hlavně na jarní prázdniny,které letos hned následují pololetní.laughing


9.1.2017 Předvánoční shon s besídkou i Vánoce jsou za námi , ale pololetní testovací období právě probíhá. V českém jazyku se test kromě diktátu týká i učiva o slovu,dále tvoření vět a přepisu.V matematice si ověříme početní zdatnost s desítkami,řešení slovních úloh a rýsování. V prvouce to bude opakování všeho o podzimu -stromy listnaté a jehličnaté,keře,plody. V tomto měsíci ukončíme nejen pololetí v učení,ale i kurz plavání a již na nás čeká mokré vysvědčení cool !!!


9.12. Minulé dva týdny jsme si osvojili v českém jazyku synonyma,opozita,slova nadřazená,podřazená a souřadná.V matematice počítáme s desítkami a v geometrii jsme si upevňovali pojmy úsečka a dob,který jí náleží-nenáleží.V prvouce jsme skončili s podzimim a povídáme si o rodině a rodinných oslavách.V angličtině čteme na téma Super pets. Hlavně ale toto období věnujeme nácviku vánoční besídky pro rodiče,kterou máme 15.12. od 16,00 hod.Tak snad se nám vydaří laughing!


18.11.Díky ředitelskému volnu byl tento týden pro naši školu jen třídenní a tak jsme si během tří dnů ve škole povídali o významu svátku 17.listopadu,o událostech v roce 1989.V českém jazyku jsme stačili napsat diktát,upevnit učivo o slovu a v matematice si napsat pětiminutovku s rozkladem čísel.V prvouce jsme se dozvěděli,jak jsou uložená semínka v ovoci a naučili se poznat několik druhů ovoce a zeleniny.V angličtině jsme opět četli a zvykali si na výslovnost.Rovněž pomalu začínáme dávat dohromady program na vánoční besídku,kterou plánujeme na 15.12. od 16,00 hod.Těšíme se také na 6.12.,kdy máme jet do čokoládovny Rodas v Šestajovicích.Tak nás před Vánocemi čeká mnoho hezkého!laughing


11.11.V minulém týdnu jsme v hodinách čj začali téma o slovu a jeho významu.Rovněž jsme si napsali čtvrtletní práce z českého jazyka i matematiky a pro většinu obě práce dopadly výborně nebo jen s malými chybičkami.winkA nyní každý víme,v čem bychom se více snažit a co naopak zvládáme.Poprvé jsme také vypracovávali sebehodnocení do ŽK,se kterým nám pomáhali rodiče.V matematice řešíme slovní úlohy ..o n více,..o n méně a v geometrii si upevňujeme učivo o bodu a učíme se rýsovat.V prvouce si povídáme o podzimním lesu,rybníku a zahradě ,učíme se poznat rozdíly mezi savci a ptáky.V angličtině jsme probírali slovíčka Furniture,nyní číslovky a také jsme psali první minitest a četli první comic.Příští týden je opět kratší z důvodu státního svátku.smile


21.10.V českém jazyku jsme probírali druhy vět,zejména větu oznamovací.Psali jsme diktát,opis a přepis z tistacího písma.Ve slohu jsme si povídali na téma ůjak spolu hovoříme".V angličtině jsme psali první minitest a četli první comic.V matematice se učíme řešit úlohy typu ...o n méně a procvičujeme sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10,abychom byli připraveni na násobení. V prvouce jsme probírali houby a význam lesa.Chystáme se na první testík.V tomto týdnu někteří z nás vystupovali v Akademii věd na předávání ceny Madame Humanité a sklidili  za to hodně uznání a pochvalsmile.A nyní se už těšíme na podzimní prázdniny ,které máme od 26.10.laughing


14.10.Hodiny českého jazyka jsme celý týden věnovali učivu o větách,čím věta začíná a končí a procvičovali všechna malá i velká písmena abecedy.V angličtině jsme poprvé četli comic a připravujeme se na první minitest.V matematice jsme řešili úlohy typu ..o n více.. a učili se samostatně zapsat slovní úlohu.Samozřejmě stále procvičujeme sčít.,odčít. do 20,protože se tím připravujeme na násobení.V hodině geometrie jsme probírali téma "bod".V prvouce poznáváme jehlič. a listnaté stromy a jejich plody a také ostatní rostliny v lese.Ve čtvrtek jsme vystupovali na Chvalském zámku na vernisáži Madam Humanité a vše se naše pásmo básní,písní a tanečků líbilo.Totéž máme před sebou tento čtvrtek na Akademii věd,kde škole bude předána cena za výtvarné práce.


7.10.V tomto týdnu jsme v českém jazyku procvičovali abecedu a učili se ji zpaměti.Rovněž si upevňujeme psaní velkých písmen ve vlastních jménech.V AJ jsme opakovali barvy,čísla slovy,školní pomůcky a učili se porozumět pokynům.V matematice stále procvičujeme sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10,rozklady čísel a v geometrii začínáme s rýsováním.V hodinách prvouky žijeme podzimem: na vycházce jsme si nasbírali podzimní listy a plody,také větve  a šišiky jehlič. stromů a učíme se je ponávat.Máme stálou výstavku na oknech. Nyní také část třídy nacvičuje na vystoupení k vernisáži výtv.prací Madam Humanité,která bude ve čtvrtek 13.10. v 17,00 hod. na Chvalském zámku.


6.10. Aj: ( Bab ) - procvičujeme barvy a čísla do 20, nacvičujeme rozhovory s otázkou What´s this ? - It´s a pen, pencil, ..... ( uč. + prac. seš. str. 5, 6 ) 

23.9.V hodinách čj jsme si tento týden upevňovali vlastní jména osob a zvířat,procvičovali opis,přepis a psali diktát /dopadl až na dva žáky velmi dobře/.Ve slohu jsme se naučili pozorovat a vyprávět podle obrázku.V matematice stále upevňujeme sčít.,odčítání do 20 s přechodem desítky a to např.soutěží na čas na IT.Psali jsme pětiminutovku a dopadla lépe než minulý týden.V prvouce jsme dokončili kapitolu o škole a cestě do školy a nyní nás čeká téma podzim.Těšíme se na podzimní vycházku,kdy si nasbíráme listy a plody.V angličtině jsme si opakovali názvy barev a čísel a hlavně se je letos již učíme i napsat.A protože příští týden máme ve středu státní svátek,tak bude kratší.smile


.19,9,V tomto počasím opravdu horkém týdnu jsme se v českém jazyce učili rozeznávat skupiny di-dy,ti-ty,ni-ny a dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.V angličtině opakujeme a procvičujemě barvy a číslice,tentokrát i psané slovy.V matematice stále procvičujeme tempo a správnost sčítání a odčítání do 20 a v geometrii jsme se naučili rozlišovat rovinné geom.útvary od těles.V prvouce si povídáme o pravidlech bezpečné cesty do školy a učíme se znát některé dopravní značky.V HV jsme se naučili naslouchat vážné hudbě-Beethowenova Symfonie č.6 a rozeznávat,co hudba dokáže vyjádřit.


Stránka byla archivována je připravena pro školní rok 2016/2017

9.9.První týden proběhl v duchu adaptace na rozvrh a opakování učiva.V čj budeme letos více psát,a tak si zvykáme na delší opisy a přepisy a opakujeme všechna písmena..V matematice so procvičujeme sčítání a odčítání do 20,brzy začnou pětiminutovky.V prvouce si povídáme o škole a bezpečné cestě do školy.V angličtině jsme se seznámili se Superstars,kteří nás budou provázet celým školním rokem.Začali jsme v pátek jezdit na lekce plavání,což všechny velmi baví.smile


Vítám  žáky a rodiče do 2.A a těším se na spolupráci.laughing V tomto školním roce bude v naší třídě učit kromě třídní učitelky Věry

Forkertové i p.uč.Radvanová z 2.B -bude mít děti na pracovní činnosti a p.uč.Pauchová na výtvarnou výchovu.Výuka AJ bude probíhat ve dvou skupinách -I.sk. vyučuje třídní p. uč.Forkertová /jako vloni/ a II.sk. p.uč.Babická. Rozvrhy děti dostanou ještě tento týden. Ostatní pokyny ohledně organizace a pomůcek máte v mailech. Zde  budete dostávat info o probrané látce a všech událostech ve třídě.wink