Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2017 - 2018

III. oddělení.

Plán práce ŠD

Školní družina spolu se školou zajišťuje komplexní působení na žáky.Umožňuje žákům po vyučování užitečně trávit volný čas. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro odpočinek i pro přípravu na vyučování. Svou činností se snažíme hravou a nenásilnou formou navazovat na základ získaný v rámci vyučování. V prvních týdnech školy se budeme všichni věnovat novým prvňáčkům. Budeme se snažit v dětech vytvořit dobré vztahy v kolektivu, vzájemnou toleranci, slušně chování mezi sebou i vůči dospělým, vštěpovat jim základní pravidla stolování, hygieny a bezpečnosti. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování, zejména v odpočinkových a zájmových činnostech. Zájmová činnost plní funkci vzdělávací i výchovnou, rozvíjí tvořivost, fantazii, samostatnost a aktivitu dětí. Sportovně se mohou žáci vyžít na školním hřišti, nebo v tělocvičně. K dispozici je dopravní hřiště kde trávíme přes rok hodně času, které se nachází přímo před školou. K akcím ŠD patří i různá vystoupení, besedy, karneval i různé výstavy.

Odpočinková činnost - relaxační hudba a cvičení, vyprávění, čtení a vyprávění pohádek, klidové a poslechové hry

Zájmová činnost - rukodělná výtvarná, dramatická a hudební, počítače

Pohybová činnost - vycházky a sportovní hry, cvičení s hudbou, pohybové a rytmické hry

Naučné činnosti - besedy, vědomostní soutěže, společenské hry a soutěže

Estetické činnosti - výzdoba a udržení pořádku ŠD

Příprava na vyučování - čtení, psaní úkolů (se souhlasem rodičů)

Konkrétní formu a obsah činnosti naznačují měsíční plány (pouze orientační a mohou se měnit podle různých situací např. počasí, volné prostory, počet žáků aj.), které jsou rodičům k dispozici na nástěnce před školou, nebo na internetových stránkách www.zschvaly.cz.

 

Měsíční plán na září 2017

VV - Prázdniny - kresba pastelkou

       Uvolňování ruky - barvení klubíčka

TV - Poznáváme okolí školy, nástupy, chování v přírodě

       Jednoduché hry, házení a chytání míče, koulení

PČ - Konstruktivní stavebnice

HV - Poslech písní

Děti budou poučeny o bezpečnosti a chování na silniční komunikaci, také budou poučeny o chování ve školní družině a prostorách školy (školní hřiště). Seznámeny budou s organizačním řádem školy - ŠD.