Měsíční plán na listopad       Hana Dědourková   III. oddělení

  

  Vv: Malování podle předlohy

         Listí a barvy podzimu

         Rozdělení barev na teplé a studené

 

  Tv: Závodivé hry s míčem

        Pohybové hry v přírodě

        Hra na jelena

 

  Pč:  Strom z listí 

         Stojánek čerta a sv.Mikuláše

         Sněhulák

 

  Hv:  Lidové písně 

 

  Rozhovory: Pozorování rostlin

                     Halloween

                     Drakiáda

  

  5 . 11 . Světýlka v 17.hod.

  24 .11 .Výročí naší školy 230 let

 

 

 

 

 


 

 

    Měsíční plán na říjen           Hana Dědourková  III . oddělení

  

     Vv.  Vymalovávání obrázků

              Les a lesní plody

              Western

      Tv.  Přeskoky přes švihadlo

             Škatule hejbejte se

             Míčové hry

      Pč.  Navlékání korálů

             Stavebnice lego

             Košík plný hub

      Hv.  Poznej písničku

             Poslech písniček

 

       Výstava zahrádkářů - ŠD výtvarné práce

       Podzimní výstava výrobků z lomu

       Světýlka - výroba knoflíků

       Měsíc čistoty a hygieny


 

 

 


Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2017 - 2018

III. oddělení.

Plán práce ŠD

Školní družina spolu se školou zajišťuje komplexní působení na žáky.Umožňuje žákům po vyučování užitečně trávit volný čas. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro odpočinek i pro přípravu na vyučování. Svou činností se snažíme hravou a nenásilnou formou navazovat na základ získaný v rámci vyučování. V prvních týdnech školy se budeme všichni věnovat novým prvňáčkům. Budeme se snažit v dětech vytvořit dobré vztahy v kolektivu, vzájemnou toleranci, slušně chování mezi sebou i vůči dospělým, vštěpovat jim základní pravidla stolování, hygieny a bezpečnosti. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování, zejména v odpočinkových a zájmových činnostech. Zájmová činnost plní funkci vzdělávací i výchovnou, rozvíjí tvořivost, fantazii, samostatnost a aktivitu dětí. Sportovně se mohou žáci vyžít na školním hřišti, nebo v tělocvičně. K dispozici je dopravní hřiště kde trávíme přes rok hodně času, které se nachází přímo před školou. K akcím ŠD patří i různá vystoupení, besedy, karneval i různé výstavy.

Odpočinková činnost - relaxační hudba a cvičení, vyprávění, čtení a vyprávění pohádek, klidové a poslechové hry

Zájmová činnost - rukodělná výtvarná, dramatická a hudební, počítače

Pohybová činnost - vycházky a sportovní hry, cvičení s hudbou, pohybové a rytmické hry

Naučné činnosti - besedy, vědomostní soutěže, společenské hry a soutěže

Estetické činnosti - výzdoba a udržení pořádku ŠD

Příprava na vyučování - čtení, psaní úkolů (se souhlasem rodičů)

Konkrétní formu a obsah činnosti naznačují měsíční plány (pouze orientační a mohou se měnit podle různých situací např. počasí, volné prostory, počet žáků aj.), které jsou rodičům k dispozici na nástěnce před školou, nebo na internetových stránkách www.zschvaly.cz.

 

Měsíční plán na září 2017

VV - Prázdniny - kresba pastelkou

       Uvolňování ruky - barvení klubíčka

TV - Poznáváme okolí školy, nástupy, chování v přírodě

       Jednoduché hry, házení a chytání míče, koulení

PČ - Konstruktivní stavebnice

HV - Poslech písní

Děti budou poučeny o bezpečnosti a chování na silniční komunikaci, také budou poučeny o chování ve školní družině a prostorách školy (školní hřiště). Seznámeny budou s organizačním řádem školy - ŠD.