Vážení rodiče,

letošní prázdniny utekly mnohem rychleji, než jsme se domnívali, že budou plynout a opět nám začíná školní rok. Tentokráte s označením 2017/2018. Co nám školní rok přinese, to dnes můžeme jen tušit.  Pevně doufáme, že pro Vás byly letošní prázdniny chvílemi k opuštění každodenního shonu, prostorem pro poznávání, relaxaci a odpočinek, příležitostí ke společně stráveným chvilkám v pěkném prostředí. Každopádně i ty letošní prázdniny byly na naší škole věnovány pracím, které nemůžeme realizovat v průběhu výuky.

Tak tedy, co se během prázdnin podařilo?

1) Kompletní propojení budov optickým kabelem + vybudování centrálního úložiště. Budovy budou zasíťovány, budeme moci zvýšit kvalitu i objem přenesených dat a informace budou moci vyučující sdílet přímo na svých počítačích

2) Kompletní rekonstrukce toalet v hlavní budově (vše je nové, čisté, voňavé)

3) Zřízení přípravné třídy pro žáky, kterým byl udělen odklad a kterým bylo doporučeno vzdělávání v přípravné třídě

4) Kompletně byla zrekonstruována školní knihovna, aby se stala útulnější a uspořádanější pro naše čtenáře.

4) Proškolení pedagogického sboru v matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a inkluzivním vzdělávání.

Jak bude probíhat začátek školního roku 2017/2018?

Sejdeme se 4. 9. 2017, ideálně již okolo 7:45, výuka je od 8:00. Rodiče motoristy upozorňujeme, že parkování bude v tento den náročnější, zvolte tedy raději parkoviště v blízkosti školy (LIDL, Chvalský zámek, u parku). Ulice Stoliňská bude asi rychle zaplněna. Před školními budovami prosíme neparkovat -  u nové budovy (I. stupeň) je to kontrolováno MP a u hlavní budovy je parkoviště pouze pro vyučující a zaměstnance školy.

Podrobné informace Vám dají třídní učitelé na web dané třídy, kde rovněž naleznete aktuální informace k dané třídě. Vyučující prvního až třetího ročníku budou zde denně aktualizovat probrané učivo, úkoly, požadavky školy aj. Vyučující čtvrtého a pátého ročníku na nich budou týdně informovat o probraném učivu, vyučující vyšších ročníků dle potřeb. Pokud budete potřebovat zjistit aktuálně probrané učivo, kontaktujte třídního učitele, ten s Vámi bude spolupracovat na zjištění požadavku.

Umístění tříd je následující; v hlavní budově (Stoliňská 823/16) jsou všechny třídy druhého stupně a třídy 4.A a 5.A, ostatní třídy jsou na nové budově (budova u dopravního hřiště).

Informujeme Vás, že v pondělí bude výuka pouze jednu vyučovací hodinu. Oběd bude zajištěn od 9:00 (Frankfurtská polévka, džus, pečivo, jablko. Pokud budete potřebovat, lze již v tento den umístit žáka do školní družiny. Školní družina má provoz do 17:00, úplata je stanovena na 300 Kč za měsíc, školní klub 200 Kč za měsíc, dále Vám můžeme ještě nabídnout Klubík (ten organizuje DDM Praha 8, Karlín). I v dalších dnech bude družina fungovat tak, aby bylo o žáky postaráno dle aktuálních potřeb.

Ohledně mimoškolních činností – kroužků, nabídku zveřejníme co možná nejdříve, fungovat budou od 18. 9. 2017.

Přehled pracovníků školy naleznete v samostatné sekci. S radostí mohu sdělit, že vedle nových kvalitních posil našeho týmu máme opět k dispozici školního psychologa, psychologa MČ Praha 20, Speciálního pedagoga, školního asistenta a naše další čtyři asistenty. Tým podporující Vaše děti je kompletní a pro Vás, pak se nezdráhejte jejich služeb využívat.

Co se chystá mimo výuku? Hned v září pojedou šesté ročníky na adaptační pobyt, jehož cílem je stmelení kolektivu a bližší poznání se navzájem. Pokračovat budou tradiční návštěvy divadel, výuka bude doplněna o odborné exkurze, pro první stupeň připravujeme školu v přírodě dle výběru třídních učitelů jednotlivých tříd, žáci druhého stupně budou mít možnost účasti na lyžařském a dle zájmu i na snowboardovém kurzu, ve třídách bude probíhat PREVENCE dle daného Školního minimálního preventivního programu. Nebudou chybět ani odborné besedy s odborníky na kriminalitu, dopravní výchovu, divácké násilí. Zde máme velkou podporu v Městské policii, PČR, BESIPu i spolku Imperativ. Nebude chybět ani první pomoc a zdravověda pro dívky sedmých ročníků. Nezapomeneme ani na další z ročníků Talent Horních Počernic, Den Země ve Chvalském lomu, Vánoční a Velikonoční trhy, pečení vánočního cukroví se školní jídelnou, karneval a mnoho dalšího. Pokračovat bude mnohaletý projekt „Setkávání“ i „Škola nanečisto“. Opět se zaměříme na projekt „Lidice“

V očekávání výsledku naší projektové práce vedené paní Štikovou je moderní učebna přírodních věd, plně vybavená moderní technikou, mikroskopy a dalšími pomůckami pro poznávání světa. Zde zatím nevíme, zda obdržíme prostředky z EU na její vybavení. Každopádně učebnu připravujeme po architektonické stránce.

Tak Vám všem přejeme, aby ten školní rok 2017/208 byl pro Vás, tedy zejména pro Vaše děti co možná nejúspěšnější, aby přinesl poznání, poučení, radost z vědění a odborněji napsáno, aby žáci dosáhli všech požadovaných kompetencí daných školním vzdělávacím programem. Nebude to pro nás, vaše děti – naše žáky, koneckonců i Vás opět cesta jednoduchá, ale společnými silami jistě vše zvládneme. Budeme moc rádi, když Vaše děti budou v naší škole mít místo, kde jsou sice povinnosti, kde platí pevná pravidla, ale kde se současně budou cítit dobře a kam budou vstupovat s vědomím, že jejich je stejně důležitá jako všech dalších, vždyť školu nedělají budovy, vybavení, interaktivní tabule, ale žáci a pedagogičtí pracovníci. Jejich vzájemným poutem rostou žáci i škola samotná. Trojúhelník „žák – učitel – rodič“ je klíčovým pilířem vztahů, které staví školu. Budeme rádi, když Vás budeme moci ve škole přivítat i mimo třídní schůzky, jsme vděčni za zpětnou vazbu, co se nám daří či co je třeba zlepšit.

Tak hodně radosti při společné cestě za poznáním.

Za vedení školy

          Martin Březina a Kateřina Vlková