Č. j.: 104/2017                                                                                                                                                                                                                                  V Praze dne 2. 5. 2017

Přehled přijatých žáků do prvního ročníku – školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, na základě Zápisu do prvního ročníku, který proběhl ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2017, Vám předkládám registrační čísla přijatých žáků (na základě § 183, odst. 2 školského zákona. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům je rozhodnutí zasíláno doporučeným dopisem.

Děkujeme Vám za spolupráci i trpělivost při zpracovávání podkladů pro správní řízení a srdečně Vás, zákonné zástupce přijatých žáků, zveme na informativní schůzku, která se bude konat dne 12. 6. 2017 od 18:00 v prostoru školní jídelny – Stoliňská 2440.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí bylo postupováno dle dříve zveřejněných kritérií:

 

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018:

  1. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu (tzv. spádové oblasti základní školy), v případě cizinců s místem pobytu žáka.
  2. Dítě má trvalý pobyt na území MČ Praha 20 mimo spádovou oblast, v případě cizinců s místem pobytu, a ve škole je v době zápisu sourozenec dítěte v prvním až osmém ročníku, které žádá o přijetí k plnění povinné školní docházky.
  3. Dítě má trvalý pobyt na území MČ Praha 20, v případě cizinců s místem pobytu, mimo spádovou oblast.
  4. Dítě má trvalý pobyt mimo MČ Praha 20, v případě cizinců s místem pobytu, a ve škole je v době zápisu sourozenec dítěte v prvním až osmém ročníku, které žádá o přijetí k plnění povinné školní docházky.
  5. Dítě má trvalý pobyt mimo MČ Praha 20, v případě cizinců s místem pobytu.

Postup umísťování žáků je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního kritéria až do naplnění schválené kapacity školy. V případě zájmu převyšujícího schválenou kapacitu školy bude výběr v příslušné kategorii proveden losováním za přítomnosti vedení školy, zástupce pedagogů, zástupce zřizovatele a člena školské rady. Písemný protokol o průběhu losování bude zveřejněn.

 

 

Seznam přijatých žáků vedený formou registračních čísel:

Přijatí žáci

zs/sto/2/17

zs/sto/3/17

zs/sto/4/17

zs/sto/6/17

zs/sto/7/17

zs/sto/8/17

zs/sto/9/17

zs/sto/10/17

zs/sto/12/17

zs/sto/13/17

zs/sto/14/17

zs/sto/15/17

zs/sto/18/17

zs/sto/19/17

zs/sto/20/17

zs/sto/21/17

zs/sto/22/17

zs/sto/23/17

zs/sto/24/17

zs/sto/25/17

zs/sto/26/17

zs/sto/28/17

zs/sto/30/17

zs/sto/31/17

zs/sto/32/17

zs/sto/34/17

zs/sto/35/17

zs/sto/36/17

zs/sto/38/17

zs/sto/39/17

zs/sto/42/17

zs/sto/43/17

zs/sto/44/17

zs/sto/45/17

zs/sto/46/17

zs/sto/47/17

zs/sto/49/17

zs/sto/50/17

zs/sto/51/17

zs/sto/52/17

zs/sto/53/17

zs/sto/54/17

zs/sto/55/17

zs/sto/56/17

zs/sto/57/17

zs/sto/58/17

zs/sto/60/17

zs/sto/61/17

zs/sto/62/17

zs/sto/63/17

zs/sto/67/17

 

 

Pozn.:

Všem podaným žádostem o odklad, které splnily požadované náležitosti, bylo vyhověno, s ostatními probíhá jednání.  Dle zákona jsem současně nucen Vás informovat o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění; předškolní vzdělávání můžete realizovat v MŠ, popř. v přípravné třídě, kterou plánujeme v naší škole otevřít. Zatím můžeme nabídnout ještě 6 míst. Více o přípravném ročníku naleznete v samostatném článku.

 

 

Martin Březina, ředitel školy